The importance of the cloister in the spiritual life of a nun. The teaching of st. Caesarius of Arles

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The paper presents the teaching of St. Caesarius of Arles on the subject of the cloister in the life of a nun. It was based on The Letter to Nuns and Rule for Virgins. Caesarian indications are redolent with severity. Under no circumstances were nuns allowed to leave the monastery. They were also very limited in their contacts with the guests, especially with men. All of this was to protect them against the danger coming from such meetings, among which above all the bishop of Arles mentions the temptations against the virtue of chastity. At the same time the monastery is presented as a place safe for the development of all virtues. It is here that every nun finds everything that leads her to the unity with Jesus Christ. That is why her heart should be filled with joy and gratitude towards God.

Keywords:

Caesarius of Arles, enclosure, rule for virgins, the virtue of chastity, monastery

Benedictus Abbas, Regula, ed. J. Neufville – A. de Vogüé, t. 1-2, SCh 182-183, Paris 1972, tłum. B. Turowicz: Św. Benedykt z Nursji, Reguła, w: Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 387-503.

Caesarius Arelatensis, Epistula II ad Caesariam abbatissimam eiusque congregatione, ed. A. Vogüé – J. Courreau, SCh 345, Paris 1988, 294-336, tłum. E. Czerny: Cezary z Arles, List do mniszek, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹM 2, Kraków1994, 39-52.

Caesarius Arelatensis, Regula ad virgines, ed. A. Vogüé – J. Courreau, SCh 345, Paris 1988, 170-272, tłum. M. Borkowska: Cezary z Arles, Reguła dla dziewic, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹM 2, Kraków1994, 55-82.

Caesarius Arelatensis, Regula monachorum, ed. G. Morin, w: S. Caesarii opera omnia, II, Maredsous 1942, 149-155, tłum. M. Borkowska: Cezary z Arles, Reguła dla mni¬chów, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹM 2, Kraków1994, 86-93.

Cyprianus episcopus – Firminus episcopus – Viventius episcopus – Messianus presbyter – Stephanus diaconus, Vita S. Caesarii, ed. G. Morin, w: Sancti Caesarii opera omnia, II, Maredsous 1942, 296-345, tłum. A. Strzelecka: Cyprian – Firmin – Wiwencjusz – Messjan – Stefan, Żywot Cezarego z Arles, POK 32, Poznań 2008, 35-118.

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, ŹM 37, Kraków 2006.

Helvetius A.M., L’organisation des monastères féminins à l’époque mérovingienne, w: Female vita religiosa between Late Antiquity and High Middle Ages. Structures, developments and spatial contexts, ed. G. Melville – A. Müller, Berlin – Münster, 2011, 151-169.

Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-VIII), Kraków 1993.

Lawrence C.H., Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Age, London 2001.

Piłat J., Wstęp, w: Cezary z Arles, Pisma monastyczne, ŹM 2, Kraków 1994, 9-31.

Pochwat J., Sprawiedliwość i miłosierdzie. Studium „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, Kraków 2008.

Starowieyski M., Wstęp, w: Księga Starców (Gerontikon), OŻ 5, Kraków 1983, 5-41.

Wygralak P., Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles, PzST 8 (1998) 99-107.

Wygralak P., Zachęta do dziewictwa w „De institutione virginum et de contemptu mundi” św. Leandra z Sewilli, w: Ad Sapientiam Cordis. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. P. Podeszwa – W. Szczerbiński, Gniezno 2002, 243-254.


Published
2016-07-15


Wygralak, P. (2016). The importance of the cloister in the spiritual life of a nun. The teaching of st. Caesarius of Arles. Vox Patrum, 65, 717–726. https://doi.org/10.31743/vp.3530

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.