The image of the priest – pastor of souls in the teaching of St. Gregory of Nazianzus

Paweł Wygralak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland

Abstract

The article presents the thoughts of St. Gregory of Nazianzus on the attitudes of priests in their pastoral work. The bases of this study are selected speeches and works of poetry by St. Gregory. The Bishop of Nazianzus indicates first and fore­most the importance of the spiritual formation of each priest. Without reducing the importance of an intellectual formation, he puts the concern for the development of the inner life in the primary place. The deeply spiritual priest, having a thor­ough theological knowledge, can take up the mission of proclaiming God’s word responsibly. The fruitfulness of this ministry also depends on the discernment of the spiritual, moral and intellectual state of the faithful, whom he is serving. St. Gregory also points out the dangers that threaten every priest. These are above all: pride, which leads to the desire to rule and not to serve, as well as materialism and the use of one’s office to further one’s own private interests.

Keywords:

Gregory of Nazianzus, priesthood, pastoral work, evangelisation

Augustinus Hipponensis, De pastoribus (in Ezechiel XXXIV, 1-16), PL 38, 270-295, tłum. A. Strzelecka: Augustyn z Hippony, „O pasterzach”. Kazanie 46. Na Ezechiela XXXIV, 1-16, TPatr 8 (2011) 175-211.

Gregorius Magnus, Homilae in Evangelia, PL 76, 1075-1312.

Gregorius Magnus, Regula pastoralis, ed. F. Rommel, SCh 381-382, Paris 1992, tłum. E. Szwarcenberg-Czerny: Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, Wstęp i oprac. M. Starowieyski, ŹM 30, Tyniec – Kraków 2003.

Gregorius Nazianzenus, De diversis vitae generibus (= Carmina II 1, 17), PG 37, 1262- 1269, tłum. J.M. Szymusiak, w: tenże, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965, 514-516.

Gregorius Nazianzenus, De vita sua (= Carmina II 1, 11), PG 37, 1029-1166, tłum. T. Sinko: Poemat autobiograficzny, w: J.M. Szymusiak, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań, 1965, 469-510.

Gregorius Nazianzenus, Epistula 8, PG 37, 33-34, tłum. J. Stahr, w: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Listy, POK 15, Poznań 1933, 14-15.

Gregorius Nazianzenus, Oratio 18, PG 35, 985-1044, tłum. J.M. Szymusiak, w: tenże, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965, 323-345.

Gregorius Nazianzenus, Oratio 2, PG 35, 408-513, tłum. J.M. Szymusiak, w: tenże, Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965, 257-290.

Gregorius Nazianzenus, Oratio 21, PG 35,1081-1128, tłum. zbiorowe, w: Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, red. S. Kazikowski, Warszawa 1967, 226-243.

Gregorius Nazianzenus, Oratio 32, PG 36, 173-212, tłum. zbiorowe, w: Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, red. S. Kazikowski, Warszawa 1967, 364-382.

Alvés Sousa P.G., El sacerdocio permanente en la „Oratio II, Apologetica” de San Gregorio Nacianceno, w: Escritos sobre el carácter sacerdotal, Teología del Sacerdocio 6, Burgos 1974, 25-41.

Bernardi J., Saint Grégoire de Nazianze observateur du milieu ecclésiastique et théoricien de la fonction sacerdotale, w: Migne et le renouveau des études patristiques,éd. A. Mandouze, Paris 1985, 349-357.

De Halleux A., Grégoire de Nazianze témoin du caractère sacerdotal?, w; Festschrift J. Gribomont, Roma 1988, 331-347.

Gaurier F., La retraite et le sacerdoce chez Grégoire de Nazianze, Turnhout 2002.

Jourjon M., Le sacerdoce d’aprés l’„Oratio Secunda” de saint Grégoire de Nazianze, „Bulletin du Comité des Etudes. Compagnie de Saint-Sulpice” 38-39 (1962) 375-383.

Serra M., La carità pastorale in S. Gregorio Nazianzeno, OCP 21 (1955) 337-374.

Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965.

Trisoglio F., Il pastore d’anima in San Gregorio di Nazianzo, „Renovatio” 25 (1990) 509- 527; 26 (1991) 11-36, 185-212, 345-271; 27 (1992) 11-18.

Villagómez F., El sacerdocio en la Oratio II de Gregorio Nacianceno, „Ecclesia” 26 (2012) fasc.2, 175-201.

Wygralak P., Grzegorza z Nazjanzu wizja kapłaństwa. Wprowadzenie do mowy: „Własna apologia po powrocie z Pontu i rozprawa o kapłaństwie”, TPatr 11 (2014) 143-155.


Published
2015-12-15


Wygralak, P. (2015). The image of the priest – pastor of souls in the teaching of St. Gregory of Nazianzus. Vox Patrum, 64, 569–579. https://doi.org/10.31743/vp.3731

Paweł Wygralak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.