The model of the sage in St. Ambrose’s letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

St. Ambrose’s letters are a unique example of bishop’s concern for pastoral, social and political issues relating to the city, the diocese, the Empire and the Church. They have been a special way of his pastoral influence and work. He in­cluded in them a number of moral, legal and dogmatic instructions, among which he described a model of the Christian sage. It was based on the statements of the Stoic philosophy, but finally the Christian character arising from Scripture, and es­pecially from the teaching of St. Paul the Apostle, was added to Ambrose’s model of a sage. According to Ambrose, the basic feature of the sage is freedom, but it also provides a number of other features – such as submission to God, love for the neighbours, the spirit of repentance, knowledge of God’s Law – which constitute the perfect sage, and ultimately – the perfect Christian.

Keywords:

St. Ambrose of Milan, sage, wisdom, stoicism, letters, freedom, wealth, penance, epistolography

Ambrosius, Epistulae, SAEMO 19-21, ed. G. Banterle, Milano – Roma 1988, tłum. P. Nowak: Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1, BOK 9, Kraków 1997; t. 2, BOK 22, Kraków 2003; t. 3, BOK 28, Kraków 2012.

Ammas J., The Sage in Ancient Philosophy, w: Anthropine Sophia. Volume in memory of Gabriele Giannantoni, ed. F. Alesse, Naples 2008, 11-27.

Bobzien S., Stoic conceptions of freedom and their relation to ethics, w: Aristotle and After, ed. R. Sorabji, Bulletin of Institute of Classical Studies, Suppl. 68, London 1997, 71-89.

Brouwer R., The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, Cambridge 2014.

Kerferd G.B., The Sage in Hellenistic Philosophical Literature, w: The Sage in Israel and the Ancient Near East, red. J.G. Gammie – L.G. Perdue, Winona Lake 1990, 319-328.

Kerferd G.B., What Does the Wise Man Know?, w: The Stoics, ed. J.M. Rist, Berkeley – Los Angeles – London 1978, 125-135.

McCabe M.M., The Stoic Sage in the Original Position, w: Politeia in Greek and Roman Philosophy, ed. V. Harte – M. Lane, Cambridge 2013, 251-274.

Naumowicz J., Wstęp, w: Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, tłum. P. Nowak, t. 1, BOK 9, Kraków 1997, 7-28.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej, Lublin 1999.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 1993.

Wysocki M., Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego, "Vox Patrum" 61 (2014) 171-177.

Wysocki M., Radości i troski biskupiego życia z perspektywy listów św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu, w: Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz – P. Rabczyński – J.M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, 725-740.


Published
2015-12-15


Wysocki, M. (2015). The model of the sage in St. Ambrose’s letters. Vox Patrum, 64, 581–594. https://doi.org/10.31743/vp.3732

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.