Reflections about himself in the letters of Gregory of Nasiansus

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Beside his speeches and poems, Gregory of Nasiansus left 245 letters. Over 160 of them were written in the last decade of his life, when after two years of his work as a bishop in Constantinople he returned to the country where he grew up. An object of analysis in this ar­ticle are his texts related to ageing, which was often described by him in his letters. Gregory was aware of his old age and ensuing consequences such as sickness, the need for silence, the awareness of approaching death and requests for prayer sent to addressees. A number of passages taken from these letters reveal one of the many aspects of Gregory’s silhouette. In majority of essays describing his person and output he is shown as an eminent theologian, a rhetorician, a bishop, and even a mystic, who contributed greatly to the development of the theology of that epoch. My article presents Gregory as a man of „flesh and blood”, in his suffering and sickness very close to all subject to vicissitudes of life. Writing about himself as an elderly man, he became a brother of all ageing. The readers of his correspondence, both his addressees living in the fourth century and contemporary readers, may find a particular consolation in the experiences of the one recognized as a saint.

Keywords:

Gregory of Nasiansus, reflections about himself

Camellini I., Gregorio Nazianzeno, w: Senectus. La vecchiaia nell`antichità, ed. U. Mattioli – A. Cacciari – V. Neri, vol. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 370-386
Grzegorz z Nazjanzu, Epistula, PG 37
Mossay J., La mort et l’au-delà dans Saint Grégoire de Nazianze, Louvain 1966
Mühlenberg E., Apollinaris von Laodicea und die origenische Tradition, ZNW 76 (1985) 270-283
Špídlík Th., La teoria et la praxis chez Grégoire de Nazianze, StPatr 14 (1976) 358-364
Widok N., Postawa Grzegorza z Nazjanzu wobec świeckich w świetle jego listów protekcyjnych, VoxP 22 (2002) t. 42-43, 187-207

Published
2011-12-15


Widok, N. (2011). Reflections about himself in the letters of Gregory of Nasiansus. Vox Patrum, 56, 349–370. https://doi.org/10.31743/vp.4229

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.