Theology of Fasting in "Hymns on Fasting" by Ephrem the Syrian

Andrzej Uciecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The literary output of St. Ephrem consists of biblical commentaries, polemical refutations and meditations in prose, poetic dialogues, metric homilies and hymns (madrāšê). The latter genre calls for major attention since it seems that it was the favourite instrument in Ephrem’s hermeneutical toolbox. Madrāšê were not addressed to monks or eremites. In the fourth century, Eastern Syrian Christianity was focused on deep asceticism practiced in daily life through fasting, vigils and continuous prayer. Such perspective was characteristic of the baptised in general, regardless of whether they were clerics, monks or laypeople. Besides the biblical examples, the main source of imaginary featured in De ieiunio is nature, created by God’s will. In some parts of this madrāšâ, Ephrem creates a balance of two elements, supplementing the biblical text with images taken directly from nature. The keystone of the rich theological message presented across the stanzas of the ten liturgical hymns is Christ – the Word opening the treasure of the Scriptures, the firstborn Son of the Father, the only Righteous, the ultimate model for all fasting ascetics. What matters in fasting is the free will, discipline against hunger and desires, and charity. Ephrem underscores the role of motivation and points out the purifying effects of fasting.

Keywords:

Ephrem the Syrian, Ascetism, Fasting, madrash, Homily on Fasting

Acta Judae Thomae, ed. W. Wright: The Hymn of Judas Thomas the Apostle in the country of the Indians, w: Apocryphal Acts of the Apostles, vol. 1: The Syriac Texts, London 1871, ܪܥܕ - ܪܥܛ, tłum. M. Starowieyski: Dzieje Apostoła Judy Tomasza, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, część I: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, 590-695.

Ephraem Syrus, Hymni de iejunio, Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ieiunio, ed. E. Beck CSCO 246, Scriptores Syri 106, Louvain 1964 (tekst syryjski); tłum. niemieckie: E.Beck, Des heiligen Ephraem des Syrers „Hymnen de Ieiunio”, CSCO 247, Scriptores Syri 107, Louvain 1964 (przekład niemiecki).

Ephraem Syrus, Commentarius in Evangelium Concordant, tłum. francuskie L. Leloir: Éphrem de Nisibe, Commentaire de L’Évangile Concordant ou Diatessaron, SCh 121, Paris 1966.

Ephraem Syrus, Hymnus de fide 81 (De Margarita I), ed. E. Beck, CSCO 154, Scriptores Syri 73, Louvain 1955, 248-251, tłum. niemieckie: E. Beck, w: Des Heiligen Ephraem des Syrers „Hymnen de Fide”, CSCO 155, Scriptores Syri 74, Louvain 1955, 211-213.

Sancti Ephraem Syri, Hymni et Sermones II, ed. T.J.Lamy, Mechliniae 1886.

Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique II, trad. P.Canivet, SCh 501, Paris 2006.

Syriac Bible 63DC, London 1979.

Brock S., A Brief Guide to the Main Editions and Translations of the Works of Ephrem, The Harp 3 (1990) 1-2, 7-29.

Brockelmann C., Lexicon Syriacum, Halis Saxonum² 1928.

El-Khoury N., Hermeneutics in the Works of Ephraim the Syrian, w: IV Symposium Syriacum, OCA 229, Roma 1987, 93-110.

Éphrem le Syrien, Hymnes sur le jeûune, trad. D.Cerbelaud, Bégrolles-en-Mauges 1997, Spiritualité Orientale 69.

Lattke M., Sind Ephraems Madrãsë Hymnen?, Oriens Christianus 73 (1989), 39-43.

Melki J., S. Ephrem le Syrien, un bilan de l’édition critique, Parole de l’Orient 11 (1983), 3-88.

Palmer A., A Lyre without a Voice, the Poetics and the Politics of Ephrem the Syrian, Aram 5 (1993), 371-399.

Palmer A.,The fourth-century Liturgy of Edessa reflected in Ephraim's Madroshe 4 and 5 on Faith, w: The Eucharist in Theology and Philosophy, red. I. Perczel, R. Forrai & G. Geréby. Ancient & Medieval Philosophy 35, Leuven 2005, 319-362.

Palmer A., The Merchant of Nisibis; Saint Ephrem and his Faithful Quest for Union in Numbers, w: ed. J.Den Boeft & A. Hilhorst, Early Christian Poetry; a Collection of Essays, Leiden 1993, 167-233. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004312890_011

Palmer A., Words, Silences, and the Silent Word: Acrosticsand Empty Columns in Saint Ephraem’s Hymns on Faith, Parole de l’Orient 20 (1995), 129-200.

Palmer A., St Ephrem of Syria’s Hymn on Faith 7: an Ode on his Own Name, Sobornost / Eastern Churches Review 17 (1995) 1, 28-40.

Shemunkasho Aho, The Healing of interior and exterior blindness in Ephrem, Studia Patristica XXXV, Leuven 2001, 494-501.

Shepardson C., Anti-Judaism and Christian Orthodoxy: Ephrem's Hymns in Fourth-Century Syria, Washington 2008.

Sochoń J., Hermeneutyka - wstępne rozpoznania, Warszawskie Studia Teologiczne VIII/1995, 219-232.

Stevenson P., Stanzaic Syntax in the Madrashe of Ephrem the Syrian, Brill 2015 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004306301

Thesaurus Syriacus, ed. R. Payne Smith, t. 1-2, Oxonii 1879-1901.

Turek P., The 30ᵗʰ Ode of Solomon as the oldest example of the great Syriac poetry and the development of Syriac prosody, Orientalia Christiana Cracoviensia 2 (2010), 109-120. DOI: https://doi.org/10.15633/ochc.1018

Uciecha A., Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszodada z Merw i Teodora bar Koni. Zarys problematyki, Vox Patrum 67 (2017) 673-688. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3421

Uciecha A., Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 8, Katowice 2009.

Żelazny J., Język symbolu jako charakterystyczny wymiar teologii. Zarys problematyki, Vox Patrum 55 (2010) 799-808. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4369


Published
2020-06-15


Uciecha, A. (2020). Theology of Fasting in "Hymns on Fasting" by Ephrem the Syrian. Vox Patrum, 74, 49–65. https://doi.org/10.31743/vp.4990

Andrzej Uciecha  andrzej.uciecha@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach https://orcid.org/0000-0003-2507-8544License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.