John Paul II and the 1500th Anniversary of the Death of Severinus of Noricum

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Der heilige Severin (410-482) wirkte in der Provinz Noricum an der Donau (das heutige Ósterreich). Sein Leben und Tatigkeit schilderte Eugippius im Werk Commemoratorium („Tagebiicher”). Der Papst Johannes Paul II. im Brief Quasi lucerna ardens, geschrieben zum Anlass des 1500. Todestages des heiligen Severin, betont die verstandige Verbindung des besinnlichen Lebens des Mónchen mit dem Wirken fur die Armen, Kranken, Verfolgten und Geschadigten. Fur Menschen von heute bleibt er das glanzende Vorbild ais Meister des geistigen Lebens, ais Organisator der Hilfstatigkeiten und karitativen Aktionen und auch Beschutzer der Menschenrechte.

Keywords:

John Paul II, Severinus of Noricum

Ambrasi D., Severino, BS XI 965
Commemoratorium de vita S. Severini cum epistulis amoeboeis Eugippii et Paschasii Diaconi, PL 62
Eugippii epistoła ad Paschasium, SCh 37
Eugippius, Das Leben des heiligen Severin. Lateinisch und deutsch. Einfiirung, Ubersetzung und Erlauterungen von Rudolf Noll, Berlin 1963
List Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów z terenów dawnego Noricum na 1500-lecie śmierci św. Seweryna, VoxP 3 (1983) z. 4
Noll R., Severinus von Noricum. Legende und historische Wirklichkeit, Stuttgart 1976

Published
2007-06-15


Drączkowski, F. (2007). John Paul II and the 1500th Anniversary of the Death of Severinus of Noricum. Vox Patrum, 50, 137–143. https://doi.org/10.31743/vp.6591

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.