The Origin and the First Meaning of the Term "Lay" - "Laicus" in Early Christian Literature

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

Hac in dissertatiuncula primum vocis laicos - laicus genesis, quae radices in traditione veterotestamentaria (lSm 21, 5; Ez 48, 15 et 22,16) necnon in traductionibus biblicis Aquilae, Theodotionis et Symmachi habet, exponitur. Deinde eiusdem vocis antiquissima Christiana notio, quae imprimis christianum non-sacerdotem significat, locis ex scriptis Clementis Romani, Clementis Alexandrini, Origenis, Hippolyti Romani, Tertulliani, Cypriani Carthaginiensis, Pontii Diaconi.

Keywords:

lay, ancient Christianity, Lay people, laicus, Clement of Rome, Clement of Alexandria, Tertullian

w opracowywaniu

Published
2003-01-15


Longosz, S. (2003). The Origin and the First Meaning of the Term "Lay" - "Laicus" in Early Christian Literature. Vox Patrum, 42, 53–65. https://doi.org/10.31743/vp.7143

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.