(1)
Szewczyk, P. Presbyteroi in the Time of the Apostolic Fathers. VoxP 2011, 56, 261-270.