Woźniak, J. (1987) “The Josephological Views of St. Ephrem and Dionysius Bar Salibi”, Vox Patrum, 12, pp. 417–425. doi: 10.31743/vp.10562.