Minimum standards in the European Account Preservation Order


Abstrakt

The article is devoted to minimum standards in the new procedural instrument - the European Account Preservation Order. The main purpose of the preservation proceeding is to grant an interim order of creditor’s claim on debtor assets, without overburdening his property. Due to the complicated procedure established by Regulation (EU) No 655/2014, the European Account Preservation Order should serve as an additional and optional measure for the creditor, the examination of the minimum standards is essential. The Author indicates the relation between above-mentioned regulation and other regulations and gives explanation why this instrument is another symptom of the new EU legislator's approach to cross-border civil matters. Since the debtor is a person whose interests are most affected by the preservation on the bank account, it is necessary to specify his rights and obligations in this proceedings.


Słowa kluczowe

Język angielski

Andrews Neil, „Provisional and Protective Measures: Towards an Uniform Protective Order in Civil Matters”, Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 6 (2001).
Aseńko Alicja, „Transgraniczne zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym - nowe rozporządzenie (UE) 655/2014”, Monitor Prawniczy 8 (2015).

Hess Burkhard, Katharina Raffelsieper, „Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: Eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum”, IPRax 1 (2015).

Hess Burkhard, „Towards minimum standards in European civil procedural law”, In: Aurea Praxis. Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, ed. Jacek Gudowski, Karol Weitz, Warsaw: Lexis Nexis 2011 (1).

Frąckowiak-Adamska Agnieszka, „Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Ujęcie systemowe”, LEX (2018): 327808.

Knade-Plaskacz Agnieszka, „Naruszenie klauzuli porządku publicznego i pozbawienie strony możliwości obrony jako przesłanki odmowy uznania orzeczenia zagranicznego w sprawach cywilnych i handlowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości”, Europejski Przegląd Sądowy 3 (2015).

Piasecka Justyna, „Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – nowy instrument prawny wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9 (2017).

Taborowski Maciej, Wojciech Sadowski, „Wybrane problemy stosowania rozporządzenia Nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych”, In: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, ed. Władysław Czapliński, Andrzej Wróbel, Warsaw: C.H. Beck 2007.

Urlesberger Franz W., „Europarecht: Das Neueste auf einen Blick”, Wirtschaftsrechtliche Blätter 23/4 (2009).
Walasik Marcin, „Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, na tle prawa krajowego”, In: Egzekucja Sądowa w Świetle Przepisów z Zakresu Międzynarodowego Postępowania Cywilnego, ed. Andrzej Marciniak, Sopot: Currenda, 2016.

Weitz Karol, „Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych”, Warsaw: Lexis Nexis 2009.

Župan Mirela, „Cross-border recovery of maintenance taking account of the new European Account Preservation Order (EAPO)”, ERA Forum 8 (2015).

Opublikowane : 2020-04-21


Golak, M. (2020). Minimum standards in the European Account Preservation Order. Review of European and Comparative Law, 38(3), 61-75. https://doi.org/10.31743/recl.4801

Mateusz Wiktor Golak  mateusz.golak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons CC-BY