Mortgage in international private law


Abstrakt

Artykuł omawia kwestię prawa właściwego dla ustanowienia prawa zabezpieczającego na nieruchomości –hipoteki. Główne rozważania poprzedza analiza prawna hipoteki, projektu eurohipoteki jak i wspólny system informacji europejskiej EULIS. Następnie dokonano krótkiego przeglądu uregulowania hipoteki w wybranych systemach ( np. francuskim, niemieckim). Zasadnicza część artykułu dotyczy reguł poszukiwania prawa właściwego dla hipoteki, zakresu tych reguł. Omówiona zostaje kwestia zmiany prawa dla hipotek (nieruchomości) np. wskutek zmiany granic w tym zmiany wrogiej (aneksji).


Słowa kluczowe

a mortgage, conflict of law, conflict-of-law rules, Rome I regulation, connection of the laws of different countries

1. Armada-Rudnik Paulina, Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.6.2009 r. [The Mortgage Law after the Amendment of 26 June 2009], MPr 2010, issue 1, p. 7-15;
2. Bieranowski Adam, Dług gruntowy (uwagi na tle projektowanej regulacji) [A Land Charge. Remarks on the Planned Regulation], Rejent 2004, issue 10, p. 76 and the following, p.77;
3. Blajer Paweł, Deeds recordation’ ’title registration’ : rozwiązania modelowe w zakresie rejestrów nieruchomości w systemie ’common law’, Zeszyty Prawnicze 13/4, 2013, p. 53-90
4. Blajer Paweł, Historyczny rozwój angielskiego modelu rejestrowania praw do nieruchomości [The Historical Development of the English Model of the Registration of Rights to a Property], [in:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi [Civil Law Treatises. A Book Dedicated to Professor Edward Drozd], ed. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013
5. Drozd Edward, Kompetencja statutów rzeczowego i obligacyjnego w zakresie praw podmiotowych [The Competence of the Law of Goods and the Law of Obligations as Regards In Rem Rights], Studia cywilistyczne 1979, vol. XXX, p. 127.
6. Glock Stéphane, Real Property Law and Procedure in the European Union. France Report, http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/France.,
7. Gniewek Edward, Współczesny model hipoteki – zasadnicze zręby konstrukcji [The Foundations of the Contemporary Mortgage Model], MPr 2011, issue 4, pp. 181-188;
8. Górecki Jacek, Hipoteka –aspekty kolizyjnoprawne. Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowo dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce. [A Mortgage – Conflict-of-Law Aspects. Remarks on Private Law. A Book Dedicated to Professor Aleksander Oleszko] Warszawa 2012, p. 144
9. Górecki Jacek, Prawo rzeczowe [In Rem Rights] [in] System Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe [A Private Law System. Private International Law], T 20B, Warszawa 2015, p. 933 and the following.
10. Górecki Jacek, Umowy dotyczące nieruchomości w prawie kolizyjnym [Agreements Related to Properties in Conflict-of-Law Provisions] [in] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga pamiątkowa profesora Stanisława Prutisa [Elements of Agricultural Law, Civil Law and Local Government Law. A Book Dedicated to Professor Stanisław Prutis] [ed] J. Bieluk, Białystok 2012,
11. Grzybowski Stefan, Zarys prawa rzeczowego [A Draft of In Rem Rights], Warszawa 1976, p. 41.
12. HeropolitańskaIzabela, A. Tułodziecka, Zagadnienia z praktyki bankowej i sądowej na tle znowelizowanego prawa hipotecznego – wnioski po X Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej [Selected Aspects of the Banking and Judicial Practice in the Light of the Amended Mortgage Law], part 1, MPB 2012, issue 9, pp. 96-104; part 2, MPB 2012, issue 10, pp. 90-100;
13. Hertel,Christian [in:] Real Property Law and Procedure in the European Union. National Report. Germany, http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/Germany.PDF ,
14. Ignatowicz Jerzy, Komentarz do kodeksu cywilnego t.1 [A Commentary to the Civil Code Vol. 1] [ed.] J. Ignatowicz, K. Pietrzykowski, Warszawa 1972, p. 669.
15. Jelonek-Jarco Barbara, Zawadzka Julita, Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Pracical Issues Related to the Amended Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage], part 1, Rejent 2010, issue 9, pp. 33-56.
16. Kaczorowska Maria, Koncepcja Eurohipoteki na tle praw zastawniczych na nieruchomościach w Europie. [The Concept of the Eurohypothec in the Light of Pledge Rights on Properties in Europe] Wrocław 2016, p. 77, p. 79, p. 87
17. Opinion of the Advisory Committee at the Minister of Foreign Affairs http://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR
18. Pazdan Maksymilian, Prawo prywatne międzynarodowe [Private International Law], Warszawa 2002, edition 7, Warszawa 2003, edition 8, Warszawa 2011, p. 53.
19. Pisuliński Jerzy, Hipoteka bankowa [A Bank Mortgage], in: Encyklopedia prawa bankowego, ed. W. Pyzioł, Warszawa 2001;
20. Pisuliński Jerzy, Hipoteka kaucyjna [A Capped Mortgage], Kraków 2002;
21. Pisuliński Jerzy, Hipoteka na nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [A Mortgage on a Property Including a Residential House. De Lege Lata and De Lege Ferenda Remarks], in: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego. Księga pamiątkowa dla Romualda Sztyka [Treatises on Private Law, Notary Law and European Law. A Book Dedicated to Romuald Sztyka], ed. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007;
22. Pisuliński Jerzy, Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości [A Mortgage on the Share in the Co-ownership of a Property], KPP 2002, issue 1;
23. Pisuliński Jerzy, in: Hipoteka po nowelizacji, ed. J. Pisuliński, 2011;
24. Pisuliński Jerzy, in: System PP [A Private Law System], vol. 4, ed. E. Gniewek, 2007,
25. Pisuliński Jerzy, O długu na nieruchomości [About a Debt on a Property], TPP 2001, issue 1, p. 15.
26. Pisuliński Jerzy, O planowanej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i wprowadzeniu długu gruntowego [About the Planned Amendment of the Law on Land and Mortgage Registers, a Mortgage and the Introduction of a Land Charge], KPP 2005, issue 3,
27. Pisuliński Jerzy, Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane [The Subject and Contents of a Mortgage. Selected Aspects], Rejent 1992, issue 9;
28. Pisuliński Jerzy, Rys prawnoporównawczy. Hipoteka w zagranicznych systemach prawnych. Eurohipoteka [A Legal Comparison. A Mortgage in Foreign Legal Systems], [in:] Hipoteka po nowelizacji. Komentarz [A Mortgage after Amendments. A Commentary], ed. J. Pisuliński, Warszawa 2011, p. 51
29. Pisuliński Jerzy, Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, in: Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława Kalus, ed. M. Habdas, A. Wudarski, Frankfurt am Main 2010;
30. Pisuliński Jerzy, Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji [The Principle of Specificity and the Accessory Nature of a Mortgage after Amendments], in: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. E. Gniewka [Contemporary Issues of Private Law. A Book Dedicated to the Memory of Professor E. Gniewek], ed. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010;
31. Przybyłowski Kazimierz, Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna 1935 [Private International Law. A General Part], p. 104,
32. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations,. O. J. EU L 177, hereinafter referred to as regulation Rome I or Rome I.
33. Rudnicki S., Rudnicki G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe [A Commentary to the Civil Code. Book II. Ownership and Other In Rem Rights], Warszawa 2011;
34. Sentence of the Court of Appeal in Białystok of 16 June 2016, I ACa 159/16, LEX no 2080322: ‘an entry into a land and mortgage register with a constitutive effect is required to transfer a claim secured by a mortgage’.
35. Swaczyna Bartlomiej ., W kwestii ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej [On the Establishment of Mortgage Security for a Framework Agreement], Pr. Bank. 2008, issue 5;
36. Swaczyna Bartłomiej, Hipoteka łączna po nowelizacji - zagadnienia wybrane [A Collective Mortgage after Amendments – Selected Aspects], Wrocławskie Studia Sądowe 2012, issue 2;
37. Swaczyna Bartłomiej, Hipoteka umowna [A Contractual Mortgage], Warszawa-Kraków 2007;
38. Swaczyna Bartlomiej, Hipoteka umowna na nieruchomości [A Contractual Mortgage on a Property], Kraków 1999;
39. Swaczyna Bartłomiej, in: Hipoteka po nowelizacji [A Mortgage after Amendments], ed. J. Pisuliński, 2011;
40. Swaczyna Bartłomiej, Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego) [Disposing of an Emptied Mortgage Entry and the Mortgage of an Owner (Remarks on the Draft of the Civil Law Codification Commission], KPP 2003, issue 1;
41. Wąsiewicz Andrzej (in) System Prawa Cywilnego [The Civil Law System] [ed.] J. Ignatowicz. Prawo własności i inne prawa rzeczowe [The Right of Ownership and Other In Rem Rights]. Vol. II . Wrocław 1977, p. 598.
42. Widło Jacek , Zastaw rejestrowy na prawach. [A Pledge on Rights by Registration] Warszawa 2008, pp. 160-162.
43. Wudarski Arkadiusz, Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego [A Security Agreement as a Surrogate of the Accessory Nature of a Land Charge], KPP 2010, Brochure 2, p. 435
44. Wudarski Arkadiusz, W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki [In Search of the Eurohypothec], KPP 2009, Brochure 1, p. 209, 233 and the following.
45. Wudarski Arkadiusz, W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki [In Search for the Eurohypothec…] , KPP 2009, Brochure 1, p. 209, 233 and the following.
46. Zaradkiewicz Kamil, Nowa regulacja prawa hipotecznego [New Regulations of the Mortgage Law], PPH 2011, issue 1 (supplement),
47. Zoll Junior Fryderyk, Międzynarodowe prawo prywatne [Private International Law], Kraków 1947, p. 50

Opublikowane : 2020-04-21


Widło, J. (2020). Mortgage in international private law. Review of European and Comparative Law, 38(3), 145-168. https://doi.org/10.31743/recl.4823

Jacek Widło  jwidlo@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polinezja Francuska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons CC-BY