Axiological paradigm of social inclusion intensification - selected remarks


Abstrakt

The following paper investigates the values building the axiological paradigm of social inclusion intensification using the legal doctrine. The analysis is set within the Polish legal system,  which is part of the international and EU law established for the maintenance of social cohesion. On the one hand, the Polish solutions not only stem from the European civilization heritage, but also create and reinforce it. The individual sections of the paper provide an analysis of such inclusive values as dignity, freedom, equality, common good and social solidarity which are assumed to be the basis for all inclusive actions performed within civil societies in democratic states based on the rule of law. The analysis also considers a possible hierarchy of those values and how they affect each other. While the inclusive values themselves appear to be universal, their relations and influence on each other (possibly: hierarchy) is strictly dependent on the national legislation.

The research has shown the way in which the investigated values/principles coexist. Human dignity has been found to be the fundamental and supreme value of the Polish legal system, while social solidarity supports social cohesion. It is not possible to artificially separate those values – only when they intertwine, complete and enhance each other can the inclusive actions be designed and executed in the most advantageous manner. Therefore, values and rules which bear them form a praxeological system; they must be interpreted only within the context of their coexistence, relations and the influence they have on one another. Each of the discussed values takes part in the establishment of the resources shared by a democratic state and by the internal structures of the civil society existing within this state’s bounds. Only by taking them all into consideration can we provide an adequate and comprehensive understanding of inclusivity and achieve its desired model.


Słowa kluczowe

inclusion, axiology, dignity, freedom, equity, solidarity, common good


Opublikowane : 2020-04-21


Małecka-Łyszczek, M., & Mędrzycki, R. (2020). Axiological paradigm of social inclusion intensification - selected remarks. Review of European and Comparative Law, 38(3), 77-97. https://doi.org/10.31743/recl.4826

Magdalena Iwona Małecka-Łyszczek  maleckam@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska

 

dr hab w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Członek Rady Programowej półrocznika „Ekonomia Społeczna”. Koordynator ze strony UEK Ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Wykluczenie społeczne – solidarność społeczna”. Swoje badania naukowe i publikacje koncentruje wokół zagadnień związanych z samorządem terytorialnym i zasadami konstytucyjnymi kształtującymi jego ustrój; problematyką podmiotów niepublicznych – w tym zwłaszcza podmiotów ekonomii społecznej – jako przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu; zarządzania w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontroli zarządczej; prawnych form działania administracji publicznej, czy też działalności samorządu zawodowego komorników. Uczestniczka projektów badawczych i ekspertyz (m.in.: „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006; projekt „ Przekroczyć próg”;  „Możliwości realizacji wybranych funkcji Instytucji Zarządzającej Funduszami Strukturalnymi w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego – analiza finansowo-prawna”,  w latach 2013 – 2015 ekspert ds. diagnozy miejsca kontroli zarządczej w metodzie Programu Rozwoju Instytucjonalnego oraz opracowania poradnika dot. środowiska planowania w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”).


Radosław Mędrzycki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska

Zainteresowania badawcze koncentrują się na społecznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, w tym w szczególności wobec grup wykluczonych społecznie lub pozostających w ryzyku wykluczenia społecznego (zwłaszcza osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze). W swojej pracy badawczej podejmuje także rozważania aksjologiczne w obszarze wybranych regulacji prawa administracyjnego. Współzałożyciel i kierownik sieci naukowej ds. solidarności społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

W latach 2010-2013 współpracownik  Wydziału Postępowań Przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych. Współautor kilku stanowisk Sejmu RP w zakresie oceny konstytucyjności przepisów prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 2018 roku został powołany w skład Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Bezdomności.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons CC-BY