Analiza objawienia na podstawie Sensu życia Jewgienija Trubieckoja


Abstrakt

Sens życia Jewgienija Trubieckoja (1863–1920) to jedno z ważniejszych dzieł renesansu religijno-filozoficznego w R osji. Porusza kwestię wartości ludzkiego życia mimo oczywistości zła, przemocy i upadku moralnego. W tym celu rosyjski myśliciel odwołał się do filozofii wszechjedności i kategorii objawienia, przy czym to drugie rozumiał w sposób szeroki i wąski. W szerokim znaczeniu objawia się nieustannie wyższa sensowność (wszechjedność), dzięki czemu człowiek może poznawać i rozwijać się, natomiast w wąskim
znaczeniu objawił się Jezus Chrystus, który w paschalnej tajemnicy odsłonił ludzkości najgłębszy sens życia. Każdy człowiek może przyjąć albo odrzucić treść objawienia. Przyjąć objawiony sens pomaga świadomość kolektywna, doświadczenie wspólnotowe, życie w Kościele, Eucharystia, wzajemna odpowiedzialność nie tylko za braci w wierze, ale także za całe stworzenie. W niniejszym artykule omówiono także kwestie objawienia naturalnego i objawienia w religiach niechrześcijańskich oraz warunków i specyfiki objawienia chrześcijańskiego.


Słowa kluczowe

Jewgienij Trubieckoj, filozofia wszechjedności, ponadświadomość, ponadczasowość, objawienie chrześcijańskie, objawienie naturalne, sofijność świata, wolność, twórczość, odpowiedzialność, sens życia, doświadczenie wspólnotowe, soborowość, Eucharystia

Dobieszewski J., Aleksander Hercen i horyzonty filozofii rosyjskiej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (2013), s. 137–147.
Felmy K.C., Współczesna teologia prawosławna, tłum. H. P aprocki, Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska 2005.
Goerdt W., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. J. Antkowiak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.
Kiejzik L., Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku: rozważania o przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015.
Kita M., Egzegeza słonecznego proroctwa. Teologia symboliczna w filozofii Jewgienija Trubieckoja, w: Symbol w kulturze rosyjskiej, red. K. Duda, T. Obolevitch, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 129–160.
Kita M., Logos większy niż ratio: dwa świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012.
Kita M., Wątek teologii religii w rosyjskiej filozofii religijnej, „Analecta Cracoviensia” 41 (2009), s. 189–208.
Mazurek S., Rosyjski renesans religijno-filozoficzny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2008.
O’Collins G., Chrystologia: Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, tłum. K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
Rarot H., Problem rosyjskiej filozofii religijnej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1 (2011), s. 109–126.
Rojek P., Rosyjski projekt filozofii teologicznej, w: Rosyjska metafizyka religijna, red. W.T. Kowalski, Tarnów: Biblos 2009, s. 23–44.
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej: od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.
Ziernow N., Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku, tłum. H. P aprocki, Warszawa: Fundacja Aletheia 2015.
Гаврюшин Н.К., Русская философская симфония (предисловие), w: Н.К. Гаврюшин (red.), Смысл жизни: Антология, Москва: Издательская группа Прогресс-Культура 1994, s. 7–18.
Трубецкой Е.Н., Смысл жизни, Москва: Республика 1994.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-29


Trochimowicz, A. (2019). Analiza objawienia na podstawie Sensu życia Jewgienija Trubieckoja. Studia Nauk Teologicznych PAN, (14), 187-204. https://doi.org/10.31743/snt.2019.14.12

Adam Trochimowicz 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6460-7846

Duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, członek Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów. Tytuł magistra teologii uzyskał w 2007 r. na podstawie
pracy z zakresu filozofii: Koncepcja spotkania z człowiekiem w filozofii Józefa Tischnera,
napisanej pod kierownictwem prof. nauk filozoficznych Adama Węgrzeckiego. Od 2012 r.
posługuje w greckokatolickiej wspólnocie w Użhorodzie, na Ukrainie, a od 2015 r. jest
przełożonym tej wspólnoty. Wykładowca filozofii w tamtejszym greckokatolickim seminarium
duchownym (historia filozofii antycznej, średniowiecznej i współczesnej, antropologia
filozoficzna, filozofia religii, teoria poznania, logika). W 2017 r. rozpoczął studia w stopniu
licencjacko-doktoranckim w I nstytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszary badawcze: teologia fundamentalna,
filozofia religii, filozofia rosyjska, liturgia i duchowość tradycji bizantyjskiej.
Adres do korespondencji: atroch@gmail.com.