Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19

Katarzyna Woch

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

W świetle dyspozycji art. 788 § 1 K.p.c. dowody przedstawione przez wnioskodawcę odgrywają kluczową rolę dla uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz (przeciwko) następcy prawnego pierwotnego wierzyciela (dłużnika). Skuteczne wykazanie przejścia uprawnień lub obowiązków na rzecz następcy prawnego w tym przypadku możliwe jest wyłącznie na podstawie dokumentów urzędo­wych lub dokumentów prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym. Glosowane orzeczenie wyczerpuje wątpliwości orzecznicze, jakie mogą powstać przy ocenie dokumentu prywatnego z podpisem notarialnie poświadczonym (a zatem jednego z rodzajów urzędowego poświadczenia podpisu) w kontekście dowodu przejścia uprawnień (obowiązków) na następcę prawnego pierwotnego wierzyciela (dłużnika).

Słowa kluczowe:

następstwo prawne, notarialne poświadczenie podpisu, postępowanie klauzulowe, dokument prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym, bezpieczeństwo obrotu prawnego

Górska K., Ocena dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – uwagi na tle wyroku SN z 29 stycznia 2009 r., V CSK 294/08, w: Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego: księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka, red. J. Jezioro, K. Zagrobelny, Wrocław 2019.

Kowalski K., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.05.2015 r., III CZP 15/15, Rejent 2017, nr 11(319).

Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz do art. 205(1)-424(12), Warszawa 2019.

Osajda K. (red.), Prawo o notariacie. Komentarz, wyd. 3, Legalis. Prawo o notarjacie, oprac. M. Allerhand, Lwów 1934.

Puć D., Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego, w: Aktualne problemy prawa materialnego i procesowego cywilnego, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2019.

Stanik M., Dowody z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu w sprawie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zeszyty Prawnicze 2013, t. 13, z. 3.

Szereda A.J., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie, wyd. 1, Warszawa 2018.

Tkaczyński A., Notarialne poświadczenie podpisu – wybrane problemy, w: Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Woch, K. (2020). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19. Studia Prawnicze KUL, (2), 403–415. https://doi.org/10.31743/sp.5279

Katarzyna Woch  katarzyna.woch@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-1176-6135Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access