Europejskie prawne podstawy ochrony informacji


Abstrakt

Zagadnienie informacji i zapewnienie jej prawnego bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec przetwarzania jej w systemach informatycznych staje się istotną kwestią nie tylko dla prawodawcy krajowego. Biorąc pod uwagę istnienie transgranicznego przepływu informacji – co jest przecież niezbędne z punktu widzenia tworzenia wspólnego rynku – pojawiają się nowe zagrożenia, choćby te związane z koniecznością zapewnienia ochrony prywatności osób. Rozwiązania prawne na poziomie unijnym mają owe zagrożenia jeżeli nie wyeliminować, to choćby zminimalizować poprzez tworzenie wspólnych ram prawnych bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Celem niniejszej publikacji jest analiza europejskich regulacji prawnych stanowiących podstawę dla zapewnienia bezpiecznego przetwarzania informacji
w systemach informatycznych.


Słowa kluczowe

cyberbezpieczeństwo; informacja; dane osobowe; system informatyczny; internet

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Fleszer, D., & Rogacka-Łukasik, A. (2019). Europejskie prawne podstawy ochrony informacji. Studia Prawnicze KUL, (2), 57-76. https://doi.org/10.31743/sp.5848

Dorota Fleszer 
Wyższa Szkoła Humanitas  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6891-849X
Anna Rogacka-Łukasik 
Wyższa Szkoła Humanitas  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6140-0591
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access