Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego


Abstrakt

Celem artykułu jest ocena standardu wykonywania zawodu fizjoterapeuty na podstawie przyjętego stanu prawnego. W artykule ustalono status prawny zawodu fizjoterapeuty oraz dokonano oceny standardu wykonywania powyższej profesji wykorzystując literaturę oraz wybrane orzecznictwo sądów powszechnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.
W zakończeniu wskazano, że standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty określają obowiązujące akty prawne, a w szczególności przepisy u.z.f. W artykule zaproponowano również zmianę przepisów poprzez wyodrębnienie zadań zawodowych przez fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia I stopnia oraz osób, które ukończyły szkołę policealną jak też sprecyzowanie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty dotyczących nauczania, prowadzenia prac naukowo-badawczych, kierowania pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty oraz zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych.


Słowa kluczowe

standard; fizjoterapeuta; prawo

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Jacek, A. (2019). Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego. Studia Prawnicze KUL, (2), 133-156. https://doi.org/10.31743/sp.5852

Anna Jacek 
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access