Wieloletnie planowanie finansowe na szczeblu Unii Europejskiej


Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji planowania finansowego i ewolucyjnego odejścia od zasady rocznego planowania budżetowego obowiązującego w okresie funkcjonowania Wspólnot Europejskich na rzecz koncepcji wieloletniego planowania finansowego Unii Europejskiej aż do jej ostatecznego podniesienia do rangi prawa traktatowego. Rozważania w opracowaniu koncentrują się na wykazaniu, że współczesny obraz planowania wieloletniego w Unii Europejskiej, jest wynikiem podjęcia ogromnego wysiłku (zwłaszcza politycznego) i stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających dostrzeżenie zalet planowania wieloletniego. Jednocześnie autor podkreśla, że zainteresowanie prawodawstwem i doktryną dotyczącą prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej wynika z faktu wpływu przepisów prawa Unii Europejskiej na obecnie stosowane w Polsce rozwiązania prawne dotyczące wzmocnienia dyscypliny finansowej, prognozowania i planowania wieloletniego. W ocenie autora konieczność dostosowania polskiego systemu budżetowania do wieloletniego planowania finansowego wynikała z potrzeby wpisania się w model gospodarczej i przestrzennej spójności z innymi krajami unijnymi oraz ustalonej, wspólnej polityki strukturalnej, w celu osiągnięcia wytyczonych przez nią celów i kierunków rozwoju. Artykuł został podzielony na cztery części: wstęp, planowanie finansowe w okresie funkcjonowania wspólnot europejskich, nałożenie na kraje członkowskie UE obowiązku wieloletniego planowania finansowego oraz zakończenia. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule była metoda dogmatyczno-prawna, dzięki której, w oparciu o zasady wykładni prawa, dokonano analizy tekstów prawnych. Zgodnie z takim założeniem, analizy i oceny zostały sformułowane przy wykorzystaniu poglądów doktryny oraz nauki prawa finansowego.


Słowa kluczowe

wieloletnie planowanie finansowe; ramy budżetowe; Unia Europejska

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Jędrzejczyk, M. (2019). Wieloletnie planowanie finansowe na szczeblu Unii Europejskiej. Studia Prawnicze KUL, (2), 157-178. https://doi.org/10.31743/sp.5853

Michał Jędrzejczyk 
https://orcid.org/0000-0001-7376-3904
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access