Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu między Rządem Republiki Turcji i Rządem Republiki Dżibuti, sporządzona w Ankarze dnia 3 marca 2004 r

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Szwed, A. (2019). Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu między Rządem Republiki Turcji i Rządem Republiki Dżibuti, sporządzona w Ankarze dnia 3 marca 2004 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 345-349. https://doi.org/10.31743/sp.5860

Agata Szwed 
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3836-3646
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access