Relacje Kościół–Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r.


Romanko, A. (2018). Relacje Kościół–Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r. Studia Prawnicze KUL, (1), 165-166. https://doi.org/10.31743/sp.790

Agnieszka Romanko 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access