ETYKA PUBLIKACJI

Etyka publikacji w kwartalniku Studia Prawnicze KUL opiera się przede wszystkim na zaleceniach Elsevier.

Obowiązki Autorów

 1. Dostęp do danych i ich przechowywanie
  Autor publikujący w kwartalniku swoje wyniki badań jest zobowiązany do ich przechowywania przez określoną liczbę lat po publikacji oraz, jeżeli jest to wykonalne – do publicznego dostępu do takich danych. Autor może zostać poproszony przez Redakcję o udostępnienie w/w danych w celu ich wykorzystania w procesie wydawniczym.
 2. Oryginalność i potwierdzenie źródeł
  Publikowany przez Autora tekst powinien być całkowicie oryginalny. Jeżeli Autor wykorzystał prace innych osób – powinno to zostać przez niego w odpowiedni sposób zacytowane, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do autorstwa utworu lub jego części. Autor powinien cytować publikacje, które wpłynęły na jego utwór we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie (np. w rozmowie, korespondencji, dyskusji) nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora.
 3. Plagiat
  Plagiat niezależnie od swojej formy uznaje się za zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.
 4. Publikacja wielokrotna, jednoczesna lub nadmiarowa
  Autor nie powinien publikować tego samego tekstu w więcej niż jednym czasopiśmie. Zachowanie takie uznaje się za niedopuszczalne i nieetyczne. Zasadniczo Autor nie powinien przesyłać do redakcji innych czasopism propozycji publikacji artykułu, który był wcześniej opublikowany. Autor potwierdza powyższe wymogi w składanym przez siebie pisemnym oświadczeniu.
 5. Autorstwo
  Autorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wnoszą znaczny wkład w powstanie zgłaszanego tekstu. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w stworzenie tekstu, powinny zostać wymienione jako jego współautorzy. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jej publikację. Należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w określonych, istotnych aspektach tworzenia utworu (np. weryfikacja językowa). Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za swoją pracę.
 6. Konflikt interesów
  Wszyscy Autorzy są zobowiązani do zgłoszenia wszelkich relacji finansowych i osobistych z innymi osobami bądź organizacjami, które mogłyby być uznane za wpływające w sposób niewłaściwy na ich pracę.
 7. Ujawnienie źródeł finansowania
  Autorzy są zobowiązani do ujawnienia w pisemnym oświadczeniu wszystkich źródeł finansowania zgłaszanego do publikacji utworu, a także wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 8. Powiadomienie o zasadniczych błędach
  Autor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o znaczących błędach lub niedokładnościach w przesłanym utworze - w celu jego poprawienia, sprostowania lub wycofania.

Obowiązki Redakcji

 1. Decyzje dotyczące publikacji
  Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji co do tego, który z utworów powinien zostać opublikowany lub niedopuszczony do druku. Ograniczenia w zakresie publikacji mogą być uzasadnione względami prawnymi, związanymi m.in. z zniesławieniem lub naruszeniem praw autorskich. Redaktor naczelny może konsultować się w tej sprawie z pozostałymi redaktorami i członkami redakcji.
 2. Recenzja
  Redakcja zapewnia, że wskazane teksty podlegają postępowaniu recenzyjnemu. Artykuły podlegają sprawiedliwej, bezstronnej i terminowej recenzji, dokonywanej przez dwóch niezależnych recenzentów. Wyjątkowo Redakcja może zasięgnąć ponadto dodatkowej opinii. Redakcja wybiera recenzentów, posiadających właściwą wiedzą we wskazanej dziedzinie.
 3. Fair play
  Ocena przesłanych utworów ma miejsce w oparciu o ich treść i wartość intelektualną. Nie są one natomiast oceniane przez pryzmat rasy, płci, przekonań religijnych, pochodzenia, obywatelstwa, etc.
 4. Poufność
  Redakcja jest zobowiązana do ochrony poufności wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma. Redakcja gwarantuje anonimowość recenzentów poszczególnych tekstów.
 5. Konflikt interesów
  Redaktor naczelny nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących utworów, które sam napisał lub które zostały napisane przez członków jego rodziny bądź współpracowników. Utwór taki podlega normalnej procedurze recenzyjnej.
 6. Badanie niewłaściwego postępowania
  Redakcja podejmuje właściwe kroki w przypadku wykrycia lub podejrzenia wystąpienia niewłaściwego, nieetycznego zachowania w zakresie publikacji tekstów (np. plagiatu).

Obowiązki Recenzentów

 1. Wkład w decyzje redakcyjne
  Recenzent pomaga w podjęciu decyzji redakcyjnych, poprzez stworzenie niezależnej recenzji. Zgłaszając w recenzji uwagi może on również pomóc Autorowi w poprawieniu przesłanego utworu.
 2. Poufność
  Recenzje traktowane są jako dokumenty poufne. Recenzenci nie mogą udostępniać recenzji ani informacji na temat utworu. Recenzenci nie mogą kontaktować się bezpośrednio z Autorami w sprawach związanych z publikacją artykułów.
 3. Rzetelność
  Recenzent jest zobowiązany zwracać uwagę na wszelkie zastrzeżenia co do etycznej strony przesłanego utworu. W szczególności powinien wskazać wszystkie istotne podobieństwa z innym, znanym Recenzentowi utworem – potwierdzone stosownym cytatem.
 4. Obiektywizm
  Wszystkie recenzje powinny być obiektywne – powinny zawierać poglądy Recenzenta, poparte odpowiednimi argumentami. Recenzent nie powinien kierować się osobistymi uprzedzeniami podczas tworzenia recenzji. Osobistą krytykę Autora w ramach recenzji należy uznać za niewłaściwą.
 5. Konflikt interesów
  Recenzent powinien zgłosić Redakcji. przed podjęciem się recenzji utworu, wszystkie potencjalnie występujące w związku z tym konflikty interesów