PROCES RECENZJI

Zespół Redakcyjny „Studiów Prawniczych KUL" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

Następnie studia i artykułu przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma.

Poczynając od tomu 1 (49) 2012 „Studiów Prawniczych KUL" procedura recenzowania przebiega następująco:

Wszystkie studia i artykuły recenzowane są przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego.

Przesyłając artykuły do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

  • oryginalność pracy;
  • wartość merytoryczna;
  • baza źródłowa;
  • cytowana literatura i orzecznictwo;
  • warsztat naukowy.

 Formularz