Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r.


Krzysztofek, K., Mikuła, M., Ożóg, M., Strzała, M., & Zarzycki, Z. (2018). Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 433-444. https://doi.org/10.31743/spw.179

Katarzyna Krzysztofek 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński,  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2579-1454

Dr, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków.


Maciej Mikuła 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński,  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6708-004X

Dr hab. Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków.


Michał Ożóg 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4315-5235

Mgr, doktorant w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków; student Wydziału Prawa Kanonicznego UPJP2.


Marek Strzała 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński,  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1341-3464

Dr, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków.


Zdzisław Zarzycki  zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4013-886X

Dr hab., Kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  4. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację, ani nie wypłaca honorariów autorskich. 
  5. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  6. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative), co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  7. Teksty opublikowane w tomach 1-13 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Obecnie, od tomu 14, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.