Dzieje prawa w Kościele Łacińskim – synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. Dejiny cirkevného práva, Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608


Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi recenzję publikacji autorstwa Vojtecha Vladára omawiającej dzieje prawa kościelnego. Książka ta ma charakter podręcznikowy i koncentruje się na powszechnej historii Kościoła zachodniego. Sporo miejsca poświęca również rozwojowi prawa kościelnego na ziemiach, które składają się na obecne terytorium Słowacji. Jej autor jest badaczem z zakresu prawa rzymskiego i prawa kościelnego, wykładającym na uniwersytecie Trnawie.


Słowa kluczowe

prawo kościelne; chrześcijaństwo; historia Kościoła

Bielak, Włodzimierz. 2010. „Kilka uwag na temat początków urzędu biskupiego w ujęciu historycznym”. Vox Patrum t. 55: 63-76.

Dębiński, Antoni. 2010. Church and Roman Law. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jedin, Hubert. 1957-1961. A History of the Council of Trent, przekł. z j. niemieckiego Ernest Graf, t. I–IV. Edinburgh–London: Thomas Nelson & Sons.

Jedin, Hubert. 1967. Crisis and Closure of the Council of Trent: A Retrospective View from the Second Vatican Council, przekł. N.D. Smith. London: Sheed & Ward.

Klostermann, Ferdinand. 1973. “Demokracja i hierarchia w Kościele: przemiany w kierowaniu Kościołem”. Collectanea Theologica 43/2: 5-20.

Mollat, Guillaume. 1963. The Popes at Avignon, 1305-1378, przekł. J. Love. London: Thomas Nelson & Sons.

O’Malley, John W. 1989. Tradition and Transition: Historical Perspectives on Vatican II. Wilmington: M. Glazier.

O’Malley, John W. 2000. Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era. Cambridge, Harvard University Press.

O’Malley, John W. 2013. Trent: What Happened at the Council. Cambridge, Harvard University Press.

Peabody, David Barrett. 1995. H.J. Holtzmann and His European Colleagues: Aspects of the Nineteenth-Century European Discussion of Gospel Origins. W: Biblical Studies and Shifting of Paradigms 1850–1914, eds. Henning G. Reventlow, William Farmer. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Renouard, Yves. 1970. The Avignon Papacy: The Popes in Exile 1305–1403, przekł. D. Bethell. Hamden: Archon Books.

Ryguła, Piotr. 2009. Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931–1992. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skwierczyński, Krzysztof. 2016. Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, wyd. II. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tazbir, Janusz. 1973. A State without Stakes: Polish Religious Toleration in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York: Kosciuszko Foundation.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-18


Różański, M., & Szymaniec, P. (2018). Dzieje prawa w Kościele Łacińskim – synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. Dejiny cirkevného práva, Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 423-432. https://doi.org/10.31743/spw.180

Mieczysław Różański  mieczyslaw.rozanski@uwm.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Ks. dr hab., prof. UWM, Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn


Piotr Szymaniec 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5415-9215

Dr hab., Instytut Społeczno-Prawny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  4. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację, ani nie wypłaca honorariów autorskich. 
  5. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  6. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative), co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  7. Teksty opublikowane w tomach 1-13 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Obecnie, od tomu 14, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.