PRAWA AUTORSKIE, ARCHIWIZACJA, OPŁATY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji).
  4. Redakcja nie pobiera od autorów nadsyłanych tekstów żadnych opłat za ich zgłoszenie, opracowanie oraz publikację. Autorom niezamówionych prac redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.
  5. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  6. Redakcja nie gromadzi danych badawczych. Przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji w SPW.
  7. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative), co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  8. Teksty opublikowane w tomach 1-13 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Obecnie, od tomu 14, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.
  9. Czasopismo finansowane ze środków własnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przyznanych w ramach działalności upowszechniającej naukę i programu "Wsparcia dla czasopism naukowych"). Redakcja nie zamieszcza reklam/ogłoszeń.