ETYKA PUBLIKACJI

W celu zachowania możliwie jak najwyższych standardów naukowych, Redakcja czasopisma "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" przyjęła i realizuje zasady etyki publikacyjnej, odpowiadającej wytycznym Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).

Dla Redakcji "TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" najważniejsze jest dołożenie wszelkich starań w celu zachowania odpowiedniego poziomu rzetelności naukowej, stąd też wymagamy od Autorów deklaracji, iż teksty nadsyłane do Redakcji nie były wcześniej nigdzie opublikowane - zarówno w języku polskim, jak też w tłumaczeniach na inne języki, ani złożone do publikacji w innych redakcjach w tym samym czasie.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać przypadkom zjawiska tzw. „ghostwriting”* oraz „guest authorship”*. W tym właśnie celu wymaga od Autorów nadesłanej publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów (jeśli takowy miał miejsce) w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja „TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” wymaga także podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja „TEKI Komisji Polsko Ukraińskich Związków Kulturowych” będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

* Ghostwriting -zjawisko to zachodzi wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie danej publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
** Guest authorship - zjawisko zachodzące wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.