Philosophical Personalistic Reflection on the Body as a Contribution to Theology


Abstrakt

Artykuł ukazuje, w jaki sposób filozofia personalistyczna może być pomocna dla teologii poprzez swoją koncentrację na temacie ludzkiego ciała. Zainteresowanie współczesnej filozofii ciałem jest dla teologii chrześcijańskiej ważne o tyle, że ta ostatnia koncentruje się przecież na misterium wcielenia. Artykuł podąża za myślą Gabriela Marcela, by ukazać charakterystyczną dla personalizmu interpretację ludzkiej cielesności. W tym podejściu ciało jest widziane jako relacyjna obecność w świecie i pośród innych ludzi oraz jako otwarcie osoby na transcendencję. Bogactwo tej perspektywy zostaje ukazane w artykule na trzech płaszczyznach teologii dogmatycznej: chrystologicznej, sakramentologicznej i protologicznej. Tym samym dowiedziona zostaje korelacja pomiędzy myślą filozoficzną a teologiczną w podejściu do tematu ciała.


Słowa kluczowe

filozofia i teologia; ciało; teologia fundamentalna; sakrament; chrystologia; stworzenie; Gabriel Marcel; personalizm

Fitzpatrick A., Thomas Aquinas on bodily identity, Oxford 2017.
Gesché A., L’invention chrétienne du corps, Revue théologique de Louvain 35 (2004), p. 166–202.
Granados J., Teología de los misterios de la vida de Jesús: ensayo sobre la cristología soteriológica, Salamanca 2009.
Granados J., Teología del tiempo: ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad, Salamanca 2012.
Granados J., Tratado general de los sacramentos, Madrid 2017.
Henry M., Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris 2000.
Kupczak J., The Language of the Body, in: J. Kupczak, Gift and Communion, Catholic University of America Press 2014, p. 170–206.
Marcel G., L’être incarné, repère central de la réflexion métaphysique, in: Du refus à l’invocation, Paris 1940, p. 19–54.
Marcel G., Le mystère de l’être, Paris 1951.Marcel G., Le mystère familial, in: Homo viator: prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, Paris 1963, p. 89–124.
Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Paris 1967.
Ricoeur P., Meurt le personnalisme, revient la personne, Esprit 73 (1983), p. 113–119.
Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27José Granados