Duch Święty w kontekście współczesnej teologii komunijnej


Abstrakt

Pneumatologia przeżyła swoje specyficzne odrodzenie dzięki obudzeniu się na nowo myśli komunijnej. Komunijna analiza relacji wewnątrztrynitarnych prowadzi do budowania modeli trynitarnych, które w nowy sposób próbują ukazać także miejsce i rolę Ducha Świętego w łonie Trójcy Świętej. Należą do nich również komunikacyjne i komunijne modele Trójcy Świętej, ukazujące Ducha Świętego jako jednoczące i pośredniczące „środowisko sensu” oraz „przestrzeń” nieskończonej miłości w Bogu, co ma także znaczenie dla całej teologii.


Słowa kluczowe

pneumatologia; relacje wewnątrztrynitarne; model trynitarny; komunikacja; komunia

Barbour I.G., Mity. Modele. Paradygmaty, tłum. M. Krośniak, Kraków 1984.
Bokwa I., Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998.
Bouyer L., Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce, tłum. A. Liduchowska, Kraków 2000.
Bouyer L., Ojciec niewidzialny. Drogi do tajemnicy Boga, tłum. J, Brzozowski, G. Jędrzejowska, W. Szymona, Kraków 2000.
Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w ekonomii Objawienia i doświadczenie Ducha, tłum A. Paygert, t. 1, Warszawa 1995.
Dola T., Podstawy zastosowania pojęcia model w teologii, w: Czas. Ewolucja. Duch, tłum. K. Wolsza, Opole 1997, s. 382–391.
Forte B., Istota chrześcijaństwa, tłum. K. Kozak, Lublin 2007.Greshake G., Wierzę w Boga trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, Kraków 2001.
Greshake G., Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 2009.
Guzowski K., Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, Lublin 2016.
Hilberath B.J., Pneumatologie, w: Handbuch der Dogmatik, red. T. Schneider, t. 1, Düsseldorf 2000, s. 445–552.
Jagodziński M., Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002.
Jagodziński M., Trynitarne podstawy Kościoła jako komunii, Studia Theologica Varsaviensia 42,1 (2004), s. 51–79.
Jagodziński M., Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009.
Jagodziński M., Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 15 (2010), s. 47–69.
Jagodziński M., Trialogiczno-komunijna koncepcja trynitologii, Studia Diecezji Radomskiej 10 (2010/2011), s. 59–72.
Jagodziński M., Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego, Roczniki Teologiczne 66,7 (2019), s. 5–16.
Kehl M., Kirche – Sakrament des Geistes, w: Gegenwart des Geistes. Aspekte der Pneumatologie, red. W. Kasper, Freiburg 1979, s. 155–180.
Kehl M., Kirche als Institution – eine theologische Begründung, w: M. Kehl, N. Glatzel, N. Mette, Kirche als Institution, Studienbrief II/1, Tübingen 1984, s. 78–150.
Kehl M., Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1994.
Kehl M., Kirche als Institution, w: Handbuch der Fundamentaltheologie 3, Traktat: Kirche, red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler, Tübingen–Basel 2000, s. 129–145.
Knapp M., Die Theorie des kommunikativen Handelns als Denkmodell für den trinitarischen Gottesbegriff?, w: Communio Sanctorum. Einheit der Christen – Einheit der
Kirche, red. J. Schreiner, K. Wittstadt, Würzburg 1988, s. 323–337.
Knapp M.,, Trinitätslehre und Handlungstheorie, w: Gottesrede – Glaubenspraxis. Perspektiven theologischer Handlungstheorie, red. E. Arens, Darmstadt 1994, s. 49–68.
Kołata S., Komplementarność modeli w teologii trynitarnej, Kraków 2017.
Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1998.
Liszka P., Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi, Wrocław 2000.
Pikaza X., Dios como Espíritu y Persona. Razón humana e Misterio Trinitario, Salamanca 1989.
Stubenrauch B., Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym, Kraków 1999.
Szczurek J.D., Trójjedyny, Kraków 2003.
Wagner H., Dogmatyka, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2007.
Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27Marek Jagodziński