Eucharystia pierwszych chrześcijan, Ojcowie Kościoła o Eucharystii. Wybór i opracowanie ks. M. Starowieyski. Wstęp ks. M. Starowieyski - ks. J. Miązek - ks. A. Luft, Kraków 1987, Instytut Wydawniczy Znak, Ojcowie Żywi VII, s. 478.

Henryk Pietras

Polska , Poland


Abstract

review

Keywords:

review, Henryk Pietras, Marek Starowieyski

nie dotyczy

Published
1988-09-08


Pietras, H. (1988). Eucharystia pierwszych chrześcijan, Ojcowie Kościoła o Eucharystii. Wybór i opracowanie ks. M. Starowieyski. Wstęp ks. M. Starowieyski - ks. J. Miązek - ks. A. Luft, Kraków 1987, Instytut Wydawniczy Znak, Ojcowie Żywi VII, s. 478. Vox Patrum, 14, 472–473. https://doi.org/10.31743/vp.10712

Henryk Pietras 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>