“There was a great mortality in Rome, more serious than is recalled in the time of any other pontiff”. Plagues and diseases in the "Liber Pontificalis"

Michal Jan Ludewicz

KUL


Abstract

The aim of this article was to describe how were plagues and illnesses perceived by the authors of the Liber Pontificalis. In the first part circumstances in which the first draft of the Liber Pontificalis was composed were analysed. Attention was given particularly to disadvantages that affected the population of Italy in the 6th century. The second part was devoted to plagues recorded in the Liber Pontificalis. When dealing with the plague the authors of the Liber Pontificalis used several terms like: pestilentia, clades, mors. Usually plagues were presented as caused by natural factors, but there was also a fragment attributing the eruption of the pestilence to divine disfavor. The third part was concerned with diseases that had affected individuals. The majority of cases where  diseases were mentioned in the Liber Pontificalis referred to the health of the popes. In the collection of papal biographies there were also descriptions of diseases that had affected other people: an emperor, bishop, soldier, clerk. Some of the illnesses appeared terminal but all of them affected the person`s life.

Keywords:

Liber Pontificalis, plague, pestilence, illness, Rome, papacy

Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772), ed. M. Ożóg – H. Pietras, Synodi et Collectiones Legum 9, ŹMT 74, Kraków 2014; Liber Pontificalis XCVII-CXII (ann. 772-891), ed. M. Ożóg – H. Pietras, Synodi et Collectiones Legum 10, ŹMT 75, Kraków 2015, tr. R. Davis, The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis). The Ancient Biographies of First Ninety Roman Bishops to AD 715, Liverpool 2010; The Lives of the Eighth-Century Popes (Liber Pontificalis), Liverpool 2007; The Lives of the Ninth-Century Popes (Liber Pontificalis), Liverpool 1995.

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, ed. L. Bethmann – G. Waitz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rervm Langobardicarvm et Italicarvm saec. VI-IX, Hannoverae 1878, p. 12-187, tr. W.D. Foulke, History of the Langobards by Paul the Deacon, Philadelphia 1907.

Arnaldi G., Deusdedit, in: Enciclopedia dei papi, v. 1: Pietro, santo - Anastasio bibliotecario, antipapa, ed. G. Barone et al., Roma 2000, p. 582-583.

Airlie S., Private Bodies and the Body Politic in the Divorce Case of Lothar II, “Past and Present” 161 (1998) p. 3-38.

Bachrach B., Charlemagne’s Early Campaigns (768-777), A Diplomatic and Military Analysis, Leiden 2013.

Christie N., The Lombards, The ancient Longobards, Oxford 1998.

Durliat J., Adeodatus I., in: The Papacy, An Encyclopedia, v. 1, ed. P. Levillain, New York – London 2002, p. 5-6.

Fabbro E., Warfare and the making of Early Medieval Italy (568-652), New York 2020.

Heather P., The Restoration of Rome, Barbarian Popes and Imperial Pretenders, Oxford 2013.

Hibbert C., Rome. The Biography of a City, New York – London 1985.

Kelly J.N.D., The Oxford Dictionary of Popes, Oxford – New York 1989.

Lee A.D., From Rome to Byzantium AD 363 to 565: The Transformation of ancient Rome, Edinburgh 2013.

Liverani P., Saint Peter’s, Leo the Great, and the Leprosy of Constantine, “Papers of the British School at Rome” 76 (2008) p. 155-172.

Little L.K., Plague and The End of Antiquity. The Pandemic of 541-750, Cambridge 2007.

Ludewicz M., „Bóg codziennie przez swoje sługi czyni znaki i wielkie cuda”. Cuda przejawem władzy Boga nad światem w świetle Liber Pontificalis, in: Kościół na drogach przeszłości, ed. J. Walkusz – M. Nabożny, Lublin 2020, p. 145-160.

Machado C., Rome, sieges of, in: The Oxford Dictionary of Late Antiquity, ed. O. Nicholson, v. 2, Oxford 2018, p. 1308.

Mann H., The Lives of the Popes in The early Middle Ages, v. 1: The Popes under the Lombard Rule, St. Gregory I. (The Great) to Leo III 590-795, p. 1: 590-657, London 1914.

Mann H., The Lives of the Popes in The early Middle Ages, v. 1: The Popes under the Lombard Rule, St. Gregory I. (The Great) to Leo III 590-795, p. 2: 657-795, London 1914.

McCormick M., Gregory of Tours on Sixth-Century Plague and other Epidemics, “Speculum” 96/1 (2021) p. 38-96.

McKitterick R., Rome and the Invention of the Papacy. The Liber Pontificalis, Cambridge 2020.

Maddicott J.R., Plague in Seventh-Century England, “Past and Present” 156 (1997) p. 7-54.

Noble T.X., The Republic of St. Peter, The Birth of The Papal State (680-825), Philadelphia 1991.

Potter D.S., The Roman Empire at Bay AD 180-395, London – New York 2004.

Roy J., Saint Nicholas I, London 1901.

Rubery E., Conflict or Collusion? Pope Martin (649-654/5) and the Exarch Olympius in Rome after the Lateran Synod of 649, „Studia Patristica” 52 (2012) p. 339-367.

Sessa K., Exceptionality and Invention: Silvester and the Late Antique ‘Papacy’ at Rome, “Studia Patristica” 46 (2010) p. 77-94.

Sheedy C.E., Deusdedit, Pope, St., in: New Catholic Encyclopedia, v. 4, New York 1967, p. 822.

Sigal P.-A., Sickness of the Pope, Middle Ages, in: The Papacy, An Encyclopedia, v. 3, ed. P. Levillain, New York – London 2002, p. 1415-1417.

Sotinel C., Vigilius, in: The Papacy, An Encyclopedia, v. 3, ed. P. Levillain, New York – London 2002, p. 1616-1618.

Stathakopoulos D., Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire, New York 2004.

Stavrianeas N.G. – Toumbis Ioannou E., Constantine the Great and leprosy: fact or fiction?, “Clinics in Dermatology” 27 (2009) p. 139-141.

Ullmann W., A Short History of the Papacy in the Middle Ages, London – New York 2005.

Vogel C., Liber Pontificalis, in: Encyclopedia of Ancient Christianity, v. 2, ed. A. Di Berardino, Downers Grove 2014, p. 564.

Woods D., Olympius and the “Saracens” of Sicily, “Byzantine and Modern Greek Studies” 27 (2003) p. 262-265.

Download

Published
2021-06-15


Ludewicz, M. J. (2021). “There was a great mortality in Rome, more serious than is recalled in the time of any other pontiff”. Plagues and diseases in the "Liber Pontificalis". Vox Patrum, 78, 347–364. https://doi.org/10.31743/vp.12190

Michal Jan Ludewicz 
KULLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)