Death as carrier of symbolical meanings – in search of patristic inspirations of Pseudo-Garnier of Langres

Krzysztof Bardski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa , Poland


Abstract

Pseudo-Garnier of Langres included six allegorical meanings of death in his glossary of biblical symbols. Death is associated with mortification, pride, the devil, hatred among brothers, sin, and eternal punishment for sinners. All allegorical interpretations are moral and the vast majority (except mortification) consider death from a negative perspective. In the course of the research, it was possible to find all the sources that were direct inspirations for Pseudo-Garnier of Langres, namely: The Moralia of Gregory the Great, Glossa Ordinaria and the Commentary on Psalms of Manegold of Lautenbach, attributed to Bede the Venerable. However, indirectly we can find inspiration reaching back to St. Augustine. The glossary author tries to remain faithful to the sources he uses. He is aware that his work is a ministry aimed at organizing and classifying the legacy of allegorical interpretation. His work is not creative, but tries to present the symbolic associations that constitute the mainstream of biblical Christian allegorization.

Keywords:

death, symbol, Bible, Garnier of Langres, allegorical interpretation, Augustine, Gregory the Great

Anselmus Laudunensis, Enarrationes in Apocalypsin, PL 169, 1499-1586.

Anselmus Laudunensis, Radulfus Laudunensis et schola, Glossa ordinaria, PL 113-114.

Augustinus Hipponensis, Contra Julianum, PL 44, 641-874, tł. W. Eborowicz, Augustyn, Przeciw Julianowi, PSP 19/1-2, Warszawa 1977.

Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – J. Fraipont, CCL 38-40, tł. J. Sulowski, Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.

Bruno Carthusianorum, Expositio in epistolas Pauli, PL 153, 11-567.

Garnerius Lingonensis (Pseudo), Allegoriae totius Sacrae Scripturae, PL 112, 849-1088, tł. P.G. di Domenico, Rabano Mauro (pseudo), Allegorie sulla Scrittura, Cittá del Vaticano 2002; tł. P. Throop, Anonymous, Allegories in All Holy Scripture, Charlotte, Vermont 2009.

Gregorius I, Moralia in Job, ed. M. Adriaen, CCL 143A-B, tł. T. Fabiszak – A. Strzelecka – R. Wójcik, Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 1, ks.1-5, Źródła Monastyczne 39, Tyniec 2006; K. Nastał, L. Gładyszewski, A. Wójcik, E. Buszewicz: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 2, ks.6-10, Źródła Monastyczne 41, Tyniec 2006; S. Naskręt, E. Buszewicz, K. Nastał. L. Gładyszewski: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 3, ks.11-16, Źródła Monastyczne 44, Tyniec 2007; E. Buszewicz, A. Wilczyński: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 4, ks.17-22, Źródła Monastyczne 63, Tyniec 2013; A. Wilczyński: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 5, ks.23-27, Źródła Monastyczne 75, Tyniec 2015; A. Wilczyński: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 6, ks.28-32, Źródła Monastyczne 77, Tyniec 2016; A. Wilczyński: Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 7 ks.33-35, Źródła Monastyczne 78, Tyniec 2016.

Haymo Antissiodorensis, Explicatio in Apocalypsin, PL 70, 1056-1106 = PL 117, 295-358,

Manegoldus Lautenbacensis, De libro Psalmorum, PL 93, 477-1097.

Petrus Abaelardus, Expositio in Epistolam Pauli ad Romanos, PL 178, 783-978.

Petrus Lombardus, Collectanea in epistolas Pauli, PL 191, 1296-192, 520.

Petrus Lombardus, Commentaria in Psalmos, PL 191, 55-1296.

Remigius Antissiodorensis, Enarrationes in Psalmos, PL 131, 133-844.

Rupertus Tuitiensis, Commentaria in Apocalypsin, PL 169, 825-1214.

Thomas de Aquino, Summa Theologiae, t. 1-3, opr. P. Caramello, Torino – Roma 1952-1956, tł. G. Kurylewicz – Z. Nerczuk – M. Olszewski, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1-26, Kraków 1999.

Bardski K., Medieval Glossary of Biblical Symbols – Pseudo-Garnier’s of Langres „Allegoriae in Universam Sacram Scripturam”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 27/2 (2019) s. 33-42.

Bardski K., Alegoryczno-symboliczna interpretacja Biblii, Kraków 2016.

Bardski K., Rzecz-symbol jako locus theologicus w ponaddosłownej interpretacji Biblii, „Ethos” 33 (2020) (w druku).

Gansweidt B., Lexicon des Mittel Alters, München 2002.

Glorieux P., Pour revaloriser Migne, Mélanges de science religieuse. Cahier supplémentaire, Lille 1952.

Machielsen I., Clavis patristica Pseudoepigraphorum Medii Aevi, Turnhaut 1994.

Morin G., Le Pseudo-Bède sur les Psaumes et l’Opus super Psalterium de Maître Manegold de Lautenbach, „Revue Bénedictine” 28 (1911) s. 331-340.

Spicq C., Esquisse d’une histoire de l’exégèse latine au moyen age, Paris 1944.

Stegmüller F., Repertorium Biblicum Medii Aevi, Madrid 1950.

Weisweiler H., Die handschriftlichen Vorlagen zum Erstdruck von Beda, In Psalmorum Librum exegesis, „Biblica” 18 (1937) s. 197-204.

Wilmart A., Les Allégories sur l’Écriture attribuées à Raban Maur, „Revue Bénedictine” 32 (1920) s. 47-56.


Published
2021-06-15


Bardski, K. (2021). Death as carrier of symbolical meanings – in search of patristic inspirations of Pseudo-Garnier of Langres. Vox Patrum, 78, 499–514. https://doi.org/10.31743/vp.12195

Krzysztof Bardski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WarszawaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.