The Encounter with Death as an Experience of Non-Presence in the Light of "Confessions" of Saint Augustine

Mariusz Terka

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie


Abstract

This article is based on the thesis that in mortality the encounter with death is given in the death of loved ones and as an experience of their absence. For Saint Augustine these people are a friend, a mother and a son, whose death he mentions in his Confessions. The article is divided into three parts. The first describes the relations between people. Absence is based on a pre-existing community of values and bonds of love that make one important to the other, and together they are one soul. The second part is a description of the experience Augustine has after the death of his loved ones. It is a painful loss, a misfortune that leaves a wound in the soul and tears it apart. The third part captures death as an experience of absence. It appears as an emptiness that touches the soul. It shows itself as a non-presence, the death as a destructive force. It is mitigated by faith, which allows one to experience non- presence as a abandonment and temporary separation. From the perspective of the Christian faith, death is a momentary, albeit painful parting, and non-presence includes concern for salvation of the loved one and hope for reunion.

Keywords:

pain, absence, suffering, mother, love, misfortune, friend, son, death, los, faith, salvation, eternal life

Augustinus, Confessiones, ed. A. Trapè – C. Carena, NBA 1, Roma 1991, tłum. J. Czuj, Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 2001.

Augustinus, Contra academicos, ed. W.M. Green, CCL 29, Turnholti 1970, s. 3-61, tłum. K. Augustyniak, Św. Augustyn, Przeciw akademikom, Kraków 2007.

Augustinus, Epistula 92, ed. M. Pellegrino, NBA 21, Roma 1969, s. 796-802.

Augustinus, Epistula 130, ed. L. Carrozzi, NBA 22, Roma 1971, s. 72-108.

Augustinus, Epistula 258, ed. L. Carrozzi, NBA 23, Roma 1974, s. 884-888.

Augustinus, De Genesi ad litteram imperfectus, ed. A. di Giovanni – A. Penna – L. Carrozzi, NBA 9/1, Roma 1988, s. 198-265, tłum. J. Sulowski, Św. Augustyn, Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980, s. 83-112.

Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954, s. 1-688, tłum. W. Szołdrski – W. Kania, Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy list św. Jana, PSP 15/1-2, Warszawa 1977.

Augustinus, De civitate Dei XI-XXII: ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 48, Turnhout 1955, s. 321-866, tłum. W. Kubicki, Św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 2002.

Augustinus, Soliloquia, ed. D. Gentili, NBA 3/1, Roma 1970, s. 382-487, tłum. A. Świderkówna, Św. Augustyn, Solilokwia, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, 239-305.

Augustinus, De Trinitate, ed. A. Trapè – M.F. Sciacca, NBA 4, Roma 2003, tłum. M. Stokowska, Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań – Warszawa – Lublin 1962.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – I. Fraipont, CCL 38-40, Turnhout 1956, tłum. J. Sulowski, Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, PSP 37-42, Warszawa 1986.

Augustinus, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, ed. G. Madurini – L. Muscolino, NBA 24/2, Roma 1968, s. 1636-1855, tłum. W. Szołdrski – W. Kania, Św. Augustyn, Homilie na Pierwszy List św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy list św. Jana, PSP 15, 2, Warszawa 1977, s. 381-502.

Epikur, List do Menoikeusa, w: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów X, 125, tłum. I. Krońska i inni, Warszawa 2012, s. 643-650.

Berardino A. de, Monica, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 967-969.

Bourke V.J., Augustine’s Quest of Wisdom. Life and Philosophy of the Bishop of Hippo, Milwaukee 1945.

Brown P., Augustine of Hippo, Berkeley – Los Angeles 1969.

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006.

Courcelle P., Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, Paris 1950.

Cremona C., Augustyn z Hippony. Rozum i wiara, tłum. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 1993.

Częsz B., Śmierć. Kres i początek życia w przekazach patrystycznych, w: Człowiek w perspektywie doczesności i wieczności. Antropocentryzm Ojców Kościoła, red. B. Częsz, Teologia Patrystyczna 3, Poznań 2006, s. 11-23.

Eckmann A., Radość (gaudium) w nauczaniu św. Augustyna, Vox Patrum 58 (2012), s. 307-314.

Fitzgerald A.D., Adeodato, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 113.

Fleteren F. van, Confessiones, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, 448-457.

Haste M., „So many voices”: The Piety of Monica, Mother of Augustine, „Journal of Discipleship and Family Ministry” 4/1 (2013), s. 6-10.

Lepojärvi J., A Friend’s Death: C.S. Lewis Disagreement with St. Augustine, „Sehnsucht: The C.S. Lewis Journal” 5/6 (2011-2012), s. 67-80.

Lienhard J.T., Amicizia, amici, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 174-175.

Madec G., Adeodatus, AugLex 1, hrsg. C. Mayer, Basel – Stuttgart 1986, 87-90.

Majkrzak H., Przyjaźń w życiu św. Augustyna, Kraków 2007.

Melville G., The Body between Creation, Fall, Death, and Resurrection. The Human Being and Corporal Life in the View of St. Augustine, w: Thinking the Body as a Basic, Provocation, and Burden of Life. Studies in intercultural and historical Context, ed. G. Melville – C. Ruta, Berlin – Boston 2015, s. 73-88.

O’Meara J.J., Porhyry’s Philosophy from Oracles in Augustine, Paris 1959.

Papini G., Święty Augustyn, tłum. A. Brzozowska, Warszawa 1958.

Piazza A., The Experience of Death: The Immortality of the Soul and the Unity of the Person in Landsberg, Scheler, and Augustine, w: The Resounding Soul: Reflections on the Metaphysics and Vivacity of the Human Person, ed. E.A. Lee – S. Kimbriel, Cambridge 2015, s. 25–39.

Plezia M., Słownik łacińsko – polski, t. I-V, Warszawa 2007.

Power K., La Familia di Agostino, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, A. Fitzgerald – L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007, s. 707-709.

Schlabach G., For the Joy Set Before Us: Augustine and Self-Denying Love, South Bend 2001.

Simon P., Aurelius Augustinus. Sein geistiges Profil, Paderborn 1954.

Swoboda A., Wizerunek matki w pismach Seneki filozofa i w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, "Vox Patrum" 42-43 (2002), s. 233-252.

Turek W., Id non culpam, sed poenam esse iudicabam (Confessiones VII 3, 5). Niektóre wątpliwości i refleksje św. Augustyna analizującego źródło zła, "Vox Patrum" 59 (2013), s. 241-250.

Turzyński P., Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Radom 2013.


Published
2021-06-15


Terka, M. (2021). The Encounter with Death as an Experience of Non-Presence in the Light of "Confessions" of Saint Augustine. Vox Patrum, 78, 269–292. https://doi.org/10.31743/vp.12196

Mariusz Terka 
Wyższy Instytut Teologiczny w CzęstochowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)