Illnesses of the Human Soul and Body according to British and Irish Penitential Books


Abstract

The reality of illness is inscribed in human life. It affects both the human body, in the form of various ailments and indispositions, and, through sin, it touches his soul in an analogous way. Since human being consists unity, he must take care of both the body and the soul, without neglecting any element that makes up his humanity. In this article, the author answers the question of how the illness of the soul and body of man were understood in the Christian antiquity in the Irish Church. To achieve this goal, he analyzed selected canons from Irish and British penitential books. Penitencials mainly concern the religious life of the people of that time, therefore the analysis revealed more information about the spiritual illness, that is sin and the medications for its treatment. As far as the source material allowed, the analysis also took into account the physical aspect of the disease. The method used allowed to draw a picture of the disease of the human soul and body in late antiquity, based on Irish and British penitential books.


Keywords

illness, sin, Irishmen, medicine, penitentials, penance, confession; ilness; sin; Irishmen; medicine; penitentials; penance; confession; Libri poenitentiales

Capitula Dacheriana, tłum. A. Caba: Capitula Dacheriana, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 115-131.
Capitula Theodori, tłum. A. Baron, A. Caba: Rozdziały Teodora, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 161-180.
Columbanus, De diversitate culparum, tłum. S. Kalinkowski: Kolumban, O różnych przewinieniach, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 38-47.
Discipulus Umbriensium, tłum. A. Baron: Discipulus Umbriensium, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 131-160.
Excarpsum de canonibus catholicorum Patrum vel Poenitential ad remedium animarum domini Egberti archiepiscopi Eburacae civitatis, tłum. A. Baron, A. Caba: Wyciąg z kanonów Ojców katolickich lub pokutne środki lecznicze dla dusz, arcybiskupa Egberta z Yorku, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 181-193.
Paenitentiale quod dicitur Bigotianum, tłum. A. Caba: Penitencjał zwany Bigotianum, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 249-259.
Paenitentiale Sancti Columbani, tłum. S. Kalinkowski: Księga pokutna św. Kolumbana, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 31-37.
Poenitentiale Cummaeani, tłum. A. Baron, J. Łukaszewska-Haberko, H. Pietras: Księga pokutna Kummeana, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 70-85.
Poenitentiale Pseudo-Cummaeani, tłum. A. Baron, J. Łukaszewska-Haberko, H. Pietras: Księga pokutna Pseudo-Kummeana, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 86-114.
Poenitentiale Vinniani, tłum. A. Baron, J. Łukaszewska-Haberko, H. Pietras: Księga Pokutna Finniana, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 14-24.
Sancti Egberti Eboracensis archiepiscopi poenitentiale libri V, tłum. A. Baron. J. Łukaszewska-Haberko, H. Pietras: Penitencjał św. Egberta arcybiskupa Yorku w pięciu księgach, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 201-245.
Synodus alia S. Patricii, tłum. B. Frontczak: Drugi synod świętego Patryka, w: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. A. Baron, H. Pietras, Synody i Kolekcje Praw, tom V, ŹMT 58, Kraków 2011, s. 65-69.
Cahill T., How the Irish saved civilizaion. The Untold Story of Ireland’s Heroic Role from the Fall of Rome to the Rise od Medieval Europe, New York 1995.
Daniélou J., Marrou H.I., Historia Kościoła, Od początków do roku 600, tom I, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986.
Dooley A., The Plague and Its Consequences in Ireland, w: Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541-750, red. L.K. Little, Cambridge 2007, s. 215-228.
El-Radhi A.S., History of Fever, w: Clinical Manual of Fever in Children, red. J. Caroll, A.S. El-Radhi, N. Klein, Berlin 2009, s. 287-298.
Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Sandomierz 2013.
Katolo A.J., Koncepcje zdrowia i choroby w starożytnej kulturze klasycznej i w ujęciu biblijnym. Próba porównania, „Studia Gdańskie” 24 (2009), s. 195-209.
Kieling M., Dwanaście sposobów odpuszczenia grzechów? Praktyka pokutna wczesnośredniowiecznego Kościoła na podstawie »Penitencjału Egberta«, „Teologia praktyczna” 13 (2012), s. 83-95.
Kosecki B., Wyznanie grzechów w praktyce pokuty Kościoła na Zachodzie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 29 (1976) nr 2-3, s. 65-81
Kwiatkowski D., Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilianum (Albeldense), „Liturgia Sacra” 18 (2002) nr 1, s. 113-126.
Misiarczyk L., Osiem duchów zła i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu, Kraków 2015.
Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987.
Szpetkowska B.J., Zamienniki pokut w ujęciu irlandzkich i brytyjskich ksiąg pokutnych, „Polonia Sacra” 24 (2020), nr 1, s. 113-134.
Wołek A.M., Metaforyka i symbolika krwi w tradycji antycznej, w: Źródła Humanistyki Europejskiej, tom 6, red. K. Korus, Kraków 2013, s. 209-218.
Worbs M., Leczniczy charakter sakramentu pokuty, w: Wiara a zdrowie (II), red. L. Sochocka, M. Worbs, Opole 2016, s. 91-106.
Zawadzki W., Bernharda Poschmanna nauka o pokucie wczesnośredniowiecznej, „Studia Warmińskie” 47 (2010), s. 181-195.

Published : 2021-06-15


Witowski, W. (2021). Illnesses of the Human Soul and Body according to British and Irish Penitential Books. Vox Patrum, 78, 333-346. https://doi.org/10.31743/vp.12202

Wojciech Marek Witowski  w.witowski@gmail.com
Wydział Teologii KUL, Instytut Historii Kościoła i Patrologii  Poland
Most read articles by the same author(s)