The place and the role of the monastic community in the Church according to st. Augustine

Wojciech Kamczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland


Abstract

The monastic movement among Christians appeared rather spontaneously and initially it did not have any community dimension. When it began to take orga­nized forms it encountered a wide variety of responses from other Christians, from some admiration to critique. The article attempts to answer the question of the meaning and the role of monastic communities towards the Church according to St. Augustine. It presents, how the Bishop of Hippo perceived the purpose of separating the communicty from society, and to what extent he was aware of the value of the involvement of monks in the life of the whole Church.

Keywords:

Augustine of Hippo, monasticism, Church, work, clergy, bishop, monastery

Augustinus Hipponensis, De opere monachorum liber unus, ed. I. Zycha, CSEL 41, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1900, 531-596, tłum. R. Szaszka, w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 185-267.
Augustinus Hipponensis, Epistulae, NBA 21-23, Roma 1969-1974, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Listy (1-75), Pelplin 1991, Epistula 211, AP 268-276.
Augustinus Hipponensis, Sermones, NBA 29-35, Roma 1979-2002; Sermo 355, tłum. P. Nehring, w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 427-438.
Ioannes Cassianus, De institutis coenobiorum XI 18, éd. J.-C. Guy, SCh 109, Paris 1965.
Possidius Calamensis, Vita Augustini, ed. W. Geerlings, Paderborn – München – Wien – Zürich 2005, tłum. P. Nehring: Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, ŹM 26, Kraków 2002.
Brown P., Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993.
Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2, tłum. J. Dembska, ŹM 22, Kraków 1999.
Eckmann A., Kapłaństwo służebne biskupa i prezbitera w pismach świętego Augustyna, VV 17 (2010) 275-302.
Grossi V., Duchowość łacińskich Ojców Kościoła, tłum. K. Stopa, w: Historia Duchowoś¬ci, t. 3, red. T. Špidlík – I. Gargano – V. Grossi, Kraków 2004.
Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, tłum. S. Wirprszanka, ŹM 37, Kraków 2006.
Hamman A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989.
Kamczyk W., Przypowieść o kąkolu w pszenicy (Mt 13,24-30.36-43) w duszpasterskiej interpretacji św. Augustyna, SSHT 48, 1 (2015) 101-123.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie za¬chodnim od starożytności do XV wieku, Kraków 1964.
Lawless G., «Règle (la)» (Regula), tłum. P.-I. Fransen, w: Encyclopédie Saint Augustin. La Méditerranée et l`Europe IVe-XXIe siècle, éd. A.D. Fitzgerald – M.-A. Vannier, Paris 2005, 1233-1235.
Martin T.R., Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana, tłum. M. Fafiński, Poznań 2014.
MłotekA., Postawy i świadectwa. Kościół wobec problemów moralnych IV wieku, Wro¬cław 1986.
Monceaux P., Un couvent de femmes à Hippone au temps de saint Augustin, „Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 57, 8 (1913) 570-595.
Myszor W., „Audientia episcopalis” i wybrane zagadnienia duszpasterskie w wypowie¬dziach św. Augustyna, w: Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. W. Myszor, SACh SN 15, Katowice 2014, 153-179.
Nehring P., Wstęp, w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 23-135.
PastuszkaJ., Św. Augustyn jako wychowawca duchowieństwa, AK 26 (1930) 132-152.
Sweiger G. – Heim M., Zakony i klasztory. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, tłum. A. Peszke – K. Śmigielska, Poznań 2007.
ŚrutwaJ., Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim, Lublin 1983.

Published
2018-12-12


Kamczyk, W. (2018). The place and the role of the monastic community in the Church according to st. Augustine. Vox Patrum, 70, 151–169. https://doi.org/10.31743/vp.3202

Wojciech Kamczyk 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.