Aquileienses clerici quasi chorus beatorum habentur (Jerome, The Chronicle, AD 374). An example of monastic life of priests towards the end of the 4th century

Agnès Bastit-Kalinowska

Université de Lorraine (Metz) , France


Abstract

The end of the fourth century sees the emergence, in the West, of several expe­riences of monastic life in the city for the bishop and a part of his presbyterium (Eusèbe of Vercelli, Martin of Tours, Paulin of Nola, Augustin of Hippo). A simi­lar attempt, around the priest Chromace of Aquileia (before his episcopate, and maybe even later), is documented by some testimonies of Jerome from Stridon and Rufin from Aquileia for the years 370s. These testimonies are the object of the present study.

Keywords:

monastic life, bishops and presbyterium, Aquileia, St Jerome

Ambrosius Mediolanensis, Epistulae, ed. M. Zelzer, CSEL 82, Vienne 1982.
Augustinus, Sermo 5, PL 40, 1242-1246.
Cyprianus, Epistulae, ed. Bayard (Chanoine): Cyprien, Correspondance, vol. 2, Les Bel¬les Lettres, Paris 1925.
Hieronymus, Chronicon, ed. R. Helm, GCS 47, Eusebius Werke 7, Berlin 1956.
Hieronymus, Epistulae, ŹMT 54, 55, 61, 63 i 68 [wyd. łacińsko-polskie, tekst łac. i oprac. H. Pietras, tłum. J. Czuj, oprac. M. Ożóg, t. 1-5], Kraków 2010-2013.
Paulinus Nolanus, Carmina, ed. W. Hartel, CSEL 30, Vindobonae 1894.
Possidius, Vita Augustini, PL 32, 33-66.
Rufinus, Apologia contra Hieronymum, ed. M. Simonetti, CCL 20, Turnholti 1961, 29- 123, tłum. A. Smaroń, rewizja przekładu A. Caba: Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, ŹMT 29, Kraków 2004, 45-150.
André J.-M., Les écoles philosophiques aux deux premiers siècles de l’empire, w: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, vol. 2: Prinzipat, hrsg. von W. Haase, Bd. 36, Philosophie, Wissenschaften, Technik, 1. Teilband, Philosophie, Historische Einlei¬tung Platonismus, Berlin – New York 1987, 5-77.
Bratož R., Frühes Mönchtum in den Donau- und Balkanprovinzen. Eine Bestandsauf¬nahme, w: Acta congressus internationalis XIV archaeologiae Christianae, a cura di R. Harreither – Ph. Pergola – R. Pillinger – A. Pülz, pars 1, Città del Vaticano – Wien 2006, 229-259.
Cattaneo E., I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Milano 1997 = Les ministères dans l’Église ancienne, Paris 2017.
Cattaneo E., Una lettura sacerdotale dei salmi, „La civiltà cattolica” nr 3898 (2012) 4, 343-353.
Lienhard J.T., Paulin de Nole, DSp XII 592-602.
Penco G., La vita monastica in Italia all’epoca di S. Martino di Tours, w: Saint Martin et son temps: mémorial du XVIe centenaire des débuts du monachisme en Gaule: 361- 1961, Studia Anselmiana 46, Roma 1961, 67-83.
PersicA., Aquileia monastica. I primordi eremitico-martiriali e martiniani, il „coro” cro¬maziano „di beati”, le idealità „terapeutiche” di Girolamo, w: Cromazio di Aquileia: al crocevia di genti e religioni, a cura di S. Piussi, Cinisello Balsamo 2008, 254-267.
PersicA., Basilio monaco e vescovo: una sola chiamata per tutti i cristiani, w: Per fo¬ramen acus. Il cristianesimo antico di fronte alla pericope evangelica del „giovane ricco”, Studia Patristica Mediolanensia 14, Milano 1986, 160-207.
Pizzolato L.F. – Somenzi P., I sette fratelli Maccabei nella Chiesa antica d’Occidente, Studia Patristica Mediolanensia 25, Milano 2005.
RebenichSt., Hieronymus und sein Kreis, Stuttgart 1992.
Spinelli G., Ascetismo, monachesimo e cenobitismo ad Aquileia nel secolo IV, w: Aquileia nel IV secolo, „Antichità Altoadriatiche” 22 (1982) 273-300.

Published
2018-12-12


Bastit-Kalinowska, A. (2018). Aquileienses clerici quasi chorus beatorum habentur (Jerome, The Chronicle, AD 374). An example of monastic life of priests towards the end of the 4th century. Vox Patrum, 70, 205–215. https://doi.org/10.31743/vp.3205

Agnès Bastit-Kalinowska 
Université de Lorraine (Metz)License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.