Reguła mistrza o wyborze i nauczaniu opata


Abstrakt

The monasteries which were raised in the Church in first centuries demanded rules stating life of their members. The initatior and founder of these monasteries was saint Pashomius. It’s noteworthy to remind anonymous work which were made in nine century called The Regula Magistri. This extensive ancient opus containing collection of monastic rules written by author of unknown name, was created in about fifth century south of Rome. Nowadays, we assume that The Regula Magistri became a model for the rule of Saint Benedict. The Rule of the Master was written for the monastery where the leading role was up to Abbot. He was the one who was preaching, teaching and he, indeed, was a master for his dis­ciples. Several chapter of this monumetal work is dedicated to the rules and proce­dures of choosing the abbot. It also contains list of the most important tasks which belonged to his office – these are the subject of this study. What’s interesting is that, the new abbot was being elected by his predecessor when he sensed that he is going to die shortly or serious ill makes him incapable of continuing his tasks. Abbot was looking after his brothers and encouraged them to acquire virtues. This kind of challenge could seem useful, because it was the motivating factor to, fulfill God’s will with dignity and humble, and also to life by the abbey’s rules. On the other hand, it could also had been dramatic, because the ascetic way of life sometimes was understood only in human succes category. The candidate was introduced on his duty by local bishop in special liturgical rite. There were also rules dedicated to possibly removal of the abbot, who – when his predecessor still lived – seemed to be unhumble and improper man for this office. The Rule also contains special instruction for the situation, when abbot dies in sudden death and had not decided who would have been his successor. The author of the Master’s Rule also draws attention to the manner of teaching conducted by the Abbot. The most important was the testimony of life, fidelity to the binding rules, exercising in virtues and avoiding sins. The Rule of the Master teach the Abbot, that he should be humble, treat the brothers equally, be responsible for the others and for himself, and ask as all brother for the opiniong in issues relating to the monastery.


Słowa kluczowe

opat; reguła; nauczanie; wybór; pokora; klasztor

Regula Magistri, PL 88, 943-1052, tłum. T.M. Dąbek: Reguła Mistrza, w: „Reguła Mi¬strza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 65-371.
Alamo M., La Règle de S. Benoît éclairée par sa source, la Règle du Maître, RHE 34 (1938) 739-745.
Corbett P.B., The Latin of the Regula Magistri, Louvain 1958.
Dąbek T.M., „Reguła Mistrza” a „Reguła” św. Benedykta, w: „Reguła Mistrza”. „Regu¬ła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 51-64.
Genestout A., La Règle du Maître et la Règle de S. Benoît, RAM 21 (1940) 51-112.
Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-VIII), Kraków 1993.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.
Starowieyski M., Reguła Mistrza. Wprowadzenie, w: Starożytne Reguły Zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 156-160.
Vogüé A. de, Études sur la Règle de saint Benoît, Vie monastique 34, Bellefontaine 1996, 473-495.
Vogüé A. de, Faut-il mettre le Maître en enfer?, CCist 57 (1995) 132-145.
Vogüé A. de, La communauté et l’Abbé dans la Règle de saint Benoît, Paris 1961.
Vogüé A. de, Wstęp, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 23-49.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-12


Czyżewski, B. (2018). Reguła mistrza o wyborze i nauczaniu opata. Vox Patrum, 70, 243-258. https://doi.org/10.31743/vp.3208

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>