Gnostyk heterodoksyjny i prawdziwy gnostyk w Chrystusie według nauczania Ireneusza z Lyonu

Eirini Artemi

University of Athens , Greece

Abstract

The fight against gnostics allowed the holy bishop to develop the Christian doctrine with a perfect way. At first, he showed that the knowledge that heretics sought in vain in mythical narratives was not real. The only real gnosis was love and grace for believers in Christ and they were given to them by the Holy Spirit. Only in Church man can be saved. And the real “gnostics” were not those who rejected and despised their body in order to worship an “incomprehensible God” and “Creator,” but the “spiritual” people who received from the Holy Spirit the resurrection of the flesh and its indestructibility.

Keywords:

gnosticism, gnostics, Irenaeus of Lyon, Holy Spirit, spiritual people, aeons

Irenaeus Lugdunensis, Advesus haereses 1-5, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – B. Hem¬merdinger – Ch. Mercier, I, SCh 263-264, Paris 1979; II, SCh 293-294, Paris 1982; III, SCh 210-211, Paris 1974; IV, SCh 100/1-2, Paris 1965; V, SCh 152-153, Paris 1969; transl. A. Roberts – W. Rambaut, ed. A. Roberts – J. Donaldson – A. Cleveland Coxe, ANF 1, Buffalo – New York 1885, 315-567, revised and edited for New Advent by K. Knight, http://www.newadvent.org/fathers/0103.htm [access: 14.10.2017].

ArakakiR., Irenaeus of Lyons: Contending for the Faith Once Delivered, “Again” 27 (2005) n. 3, https://sethearl.wordpress.com/2006/09/03/irenaeus-of-lyons-contend¬ing-for-the-faith-once-delivered/ [access: 28.08.2016].

Bebis V., The Pneumatology of St Irenaeus of Lyons (Thesis submitted for the degree Doc¬tor of Philosophy), North-West University, Potchefstroom Campus 2010.

Benedict XVI, Pope, Saint Irenaeus of Lyons, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/ en/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070328.html [access: 14.10.2017].

Bingham J., One God, One Christ, One Salvation. Irenaeus the “peacemaker” was the early church’s best warrior against Gnostic heresy, “Christian History: The Hunger for Secret Knowledge” 96 (2007), http://www.christianitytoday.com/history/issues/is¬sue-96/one-god-one-christ-one-salvation.html [access: 6.10.2017].

Briggman A, Irenaeus of Lyons and the Theology of the Holy Spirit, Oxford 2012.

Bushur J.G., Joining the end to the beginning divine providence and the interpretation of scripture in the teaching of Irenaeus, bishop of Lyons, Durham 2010.

Daniélou J., Les traditions secrètes des Apôtres, “Eranos Jahrbuch” 31 (1962) 17-33.

Hoeller S., Gnosticism, new light on the ancient tradition of inner knowing, Illinois 2002.

Kurz J.R., The Gifts of Creation and the Consummation of Humanity: Irenaeus of Lyons’ Recapitulatory Theology of the Eucharist, “Worship” 83 (2009) n. 2, 112-132.

Olson R.E., The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition & Reform, Illinois 1999.

Osborn E. Irenaeus of Lyons, Cambridge 2001.

Papadopoulos S., Patrologia, vol. 1, Athens 1991.

Pearson B.A., Ancient Gnosticism: Traditions and Literature, Minneapolis 2007.

Pearson B.A., Gnosticism, Judaism and Egyptian Christianity, Minneapolis 1990.

Scouteris K., History of Dogma, vol. 1, Athens 1998.

Ware K., Patterns of Episcopacy in the Early Church and Today, An Orthodox View, in: Bishops, But What Kind? Reflections on Episcopacy, ed. P. Moore, London 1982, 1-24.

Wingren G., Man and the Incarnation: A Study in the Biblical Theology of Irenaeus, Philadelphia 1959.

Download

Published
2018-12-16


Artemi, E. (2018). Gnostyk heterodoksyjny i prawdziwy gnostyk w Chrystusie według nauczania Ireneusza z Lyonu. Vox Patrum, 69, 39–52. https://doi.org/10.31743/vp.3231

Eirini Artemi 
University of AthensLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.