Zenon z Werony, Mowa I 39 (II, 18)


Abstrakt

Mowa Zenona z Werony Na dzień św. Arkadiusza (I, 39 [II, 18]), jest nie tylko podstawowym źródłem informacji o tym afrykańskim Świętym, ale również ważnym argumentem za afrykańskim pochodzeniem Biskupa Werony. Ważna jest także jeśli chodzi o sam rozwój literatury o męczeństwie. Tłumaczenie tej mowy na język polski, jest pierwszym w historii.


Słowa kluczowe

Zenon z Werony; Arkadiusz; męczeństwo; męczennik; Afryka; tłumaczenie

Banterle G., San Zenone di Verona. I discorsi, w: Zeno Veronensis, Tractatus, ed. B. Löfstedt – G. Banterle, Scriptores circa Ambrosium 1, Milano – Roma 1987.
Acta Sancti Arcadii martyris, w: Acta Sanctorum, Ianuarii, I, ed. J. Bollandus – G. Henschenius, Antverpiae 1643 (reprint Bruxelles 1965), 722-723.
Martyrologium Romanum, Città del Vaticano 20042.
Gregorius Magnus, Dialogi, ed. A. De Vogüé – P. Antin, SCh 260, Paris 1979.
Alberton F. – Facchini F., Sintesi dei risultati scientifici, w: Aa. Vv., Ricognizione delle reliquie di San Zeno: eredità di fede e ricerca scientifica, Caselle di Sommacampagna 2014, 109-122.
Banterle G., Introduzione, traduzione, note e indici, w: Zeno Veronensis, Tractatus, ed. B. Löfstedt – G. Banterle, Scriptores circa Ambrosium 1, Milano – Roma 1987.
Candilio F. – Della Mora D. – Guadagni L., Morte e sepoltura nel mondo Romano, w:
https://gruppiarcheologici.org/wp-content/uploads/2013/11/morte_e_sepoltura_nel_mondo_romano.pdf (odsłona 10.11.2018)
Dionisi G. J., Di S. Arcadio martire e cittadin veronese dissertazione, Verona 1779.
Kasprzak D., Małżeństwo i dziewictwo w nauczaniu św. Zenona z Werony - patrystyczna interpretacja 1 Kor 7, 6-16, w: Aa. VV., Z wybranych Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, I, red. T. Jelonek, Kraków 2009, 27-46.
Kamczyk W., Męczeństwo i kult Braci Machabejskich w nauczaniu św. Augustyna, VoxP 38 (2018) t. 69, 241-256.
Kawecki Sł., Wstęp, w: Zenon z Werony, O cierpliwości, O chciwości, O czystości serca, tłum. M. Grzesiowski, oprac. Sł. Kawecki, Warszawa 1997.
Kozłowski J., Horror, albo kremacja w oczach starożytnych chrześcijan, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THP/jk_horror.html (odsłona 04.10.2018).
Małunowicz L., O niektórych właściwościach stylu Zenona z Werony, „Eos” 61 (1973) fasc. 1, 273-288.
Mokrzycki B., W gąszczu różnych religii (c. d.), CT 54 (1984), nr 1, 81-90.
Montorsi W., Trattati e Sermoni di San Geminiano I e San Geminiano II vescovi di Modena già attribuiti a San Zeno vescovo di Verona, Modena 1991.
Salsano M., Arcadio, santo, martire a Cesara di Mauritania, w: Aa. Vv., Bibliotheca Sanctorum, II, Roma 1962, 346-348.
Simonetti M., Zenone, w: Patrologia, III, ed. A. Di Berardino – J. Quasten, Torino 1978 (Casale Monferrato 1983, ristampa), 117-120.
Starowieyski M., Męczeństwo, w: E. Wipszycka – M. Starowieyski, Męczennicy, OŻ 9, Kraków 1991, 84-144.
Stawiszyński W., Bibliografia patrystyczna 1901-2016. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 20173.
Truzzi C., Zeno di Verona, w: La predicazione nei Padri della Chiesa. Una tradizione sempre attuale, a cura di M. Sodi – R. Ronzani, Veritatem inquirere 3, Roma 2017, 263-266.
Truzzi C., Zeno di Verona, w: Letteratura Patristica, ed. A. di Berardino – G. Fedalto – M. Simonetti, Cinisello Balsamo 2007, 1208-1213.
Wipszycka E. Prześladowania w Państwie Rzymskim, w: Męczennicy, red. E. Wipszycka – M. Starowieyski, OŻ 9, Kraków 1991, 15-83.
Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 1989.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Nocoń, A. (2019). Zenon z Werony, Mowa I 39 (II, 18). Vox Patrum, 71, 593-610. https://doi.org/10.31743/vp.3238

Arkadiusz Nocoń  narcadio@yahoo.it
Pontificia Università Gregoriana  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-7513-6071
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora