The reception of ascetic and monastic sources in Dhuoda’s of Septimania (c. 803-843) "Liber manualis"

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The analysis of monastic and ascetic sources concluded in Liber manualis is the main goal of this article. The author is trying to systematize borrowings which Carolingian scientist quoted or paraphrased in her own treaty. The deep exploration of mentioned quote will allow us to determine a compilation and in­terpretation method which accompany to early Middle Ages scientist. Above and beyond it will let us to ask some research questions about intellectual formation of marchioness from Uzès, her access to tomes, creative awareness and orientation in political and religious changes taking place in a Country.

Keywords:

Dhuoda of Septimania, Liber manualis, Carolingian literature, Carolingian revival, monasticism in 9th century

Apophtegmata Patrum, Collectio systematica (Verba seniorum), PL 73, 855-1062, tłum. M. Kozera: Apoftegmaty Ojców pustyni, t. 2. Kolekcja systematyczna, ŹM 9, Kraków 1995.

Augustinus, Regula ad servos Dei, PL 32, 1377-1381, tłum. M. Starowieyski: Reguła św. Augustyna, w: Starożytne reguły zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 93-102.

Benedictus, Regula, ed. P.U. Faust: Die Benediktsregel (Lateinisch/Deutsch), Stuttgart 2009, tłum. A. Świderkówna: Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Kraków 2010.

Dhuoda, Liber manualis Dhuodane quem ad filium suum transmisit Wilhelmum, ed. P. Riché, SCh 225, Paris 1997.

Institutio sanctimonialium Aquisgranensis (816), ed. A. Werminghoff, MGH, Concilia 2/1, Hannover 1908, 421-456.

Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri XX, PL 82, 9-728.

Julianus Pomerius, De vita contemplativa, PL 59, 415-520, tłum. A. Żurek: Julian Pomeriusz, O życiu kontemplacyjnym, ŹM 17, Kraków 1998.

Anton H.H., Fürstenspiegel des Frühen und Hohen Mittelalters, Darmstadt 2006.

Anton H.H., Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn 1968.

Auerbach E., Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, tłum. R. Urbański, Kraków 2006.

Cherewatuk K., Speculum matris: Duoda’s Manual, „Florilegium” 10 (1988-1991) 49-64.

Claussen M.A., Fathers of Power and Mothers of Authority: Dhuoda and the Liber manualis, „French Historical Studies” 19 (1996) nr 3, 785-809.

Delehaye H., The work of the Bollandists through three centuries, 1615-1915, Princeton 1922.

Dybski H., Modlitwa w ujęciu Jana Kasjana, "Vox Patrum" 36-37 (1999) 335-348.

Fałkowski W., Karolińskie zwierciadło władcy – powstanie gatunku, w: Europa barbarica, Europa christiana, red. R. Michałowski, Warszawa 2008.

Le Jan R., Dhuoda ou l’opportunité du discours féminin, w: Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), ed. C. La Rocca, Turnhout 2007.

Manzanares C.V., Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w., tłum. E. Burska, Warszawa 2001.

Mayeski M.A., Dhuoda. Ninth Century Mother and Theologian, Scranton 1995.

McKitterick R., Królestwa Karolingów – władza, konflikty, kultura, tłum. B. Hlebowicz – M. Wilk, Warszawa 2013.

McKitterick R., The Carolingians and the Written Word, New York, Cambridge 1989.

Meyers J., Dhuoda et la justice d’après son Liber Manualis (IX siècle), „Cachiers de Recherches Médiévales et Humanistes” 25 (2013) 451-462.

Nelson J., Gendering Courts in the Early Medieval West, w: Gender in the Early Medieval World. East and West, 300-900, ed. L. Brubaker – J.H.M. Smith, Cambridge 2004.

Prinz F., Niemcy – narodziny państwa. Celtowie, Rzymianie, Germanie, tłum. D. Fałkowska, Warszawa 2007.

Ryś J., Wychowanie moralne w rodzinie arystokratycznej w czasach karolińskich w świetle Podręcznika dla syna Dhuody, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” (1999) z. 201, 12-24.

Thiebaux M., Dhuoda, Handbook for her Warrior Son. Liber Manualis, Cambridge 1998.


Published
2018-12-16


Chudzikowska-Wołoszyn, M. (2018). The reception of ascetic and monastic sources in Dhuoda’s of Septimania (c. 803-843) "Liber manualis". Vox Patrum, 69, 105–123. https://doi.org/10.31743/vp.3254

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)