Indications for monks in the "Commentary to the Lord’s prayer" in "The Rule of the master"


Abstract

The annonymous work called The Rule of the Master, in the so-called Thema, contains a commentary to the Lord’s Prayer. The Master, in his interpretion of invocation, touches the Christian doctrine. He analyse adopted sonship, which men is receiving by the Grace of God. This grace is a fruit of salvation given by Christ passover. Every Christian receives this grace in sacrament of baptism. First three request in Lord’s Prayer, although directed to God strictly, also refer to bound between man and Father. These prayers contains double dimension: theo­centric and antropocentric. First, these three request are leading to the God, and from Him, return to man to realize to him the obligations which are connected with the status: the child of God. Four next requests concer the specific needs of man, such as daily food, forgiveness, defense against the devil and temptations. We can not admit, that these four are focusing only on man. We can find in it also a deep theocentric feature. By directing these request to God, says The Master, man expect suport and help.


Keywords

Rule; Our Father; man; sonship; prayer; Lord’s Prayer

Cyprianus, De Dominica oratione, ed. W. Hartel, CSEL 3/1, Vindobonae 1868, 265-294, tłum. A.U. Korab, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, Kraków 1993, 61-98.
Regula Magistri, PL 88, 943-1052, tłum. T.M. Dąbek: Reguła Mistrza, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 65-371.
Alamo M., La Règle de S. Benoît éclairée par sa source, la Règle du Maître, RHE 34 (1938) 739-745.
Corbett P.B., The Latin of the Regula Magistri, Louvain 1958.
Czyżewski B., Teocentryzm i antropocentryzm modlitwy Pańskiej w przekazach patrystycznych, Poznań 2012.
Dąbek T.M., „Reguła Mistrza” a „Reguła” św. Benedykta, w: Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 51-64.
Drozd J., Ojcze nasz – modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983.
Genestout A., La Règle du Maître et la Règle de S. Benoît, RAM 21 (1940) 51-112.
Gessel W., Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München 1975.
Góźdź K., „Ojcze nasz” – Ojcze wszystkich [Mt 6,9-13], w: Modlitwa Pańska, red. J. Misiurek – J.M. Popławski, Homo orans 1, Lublin 2000, 135-146.
Kalinkowski S., Orygenes o Eucharystii, w: Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan, red. W. Myszor – E. Stanula, Kraków 1987, 64-75.
Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-VIII), Kraków 1993.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.
Langkammer H., „Przyjdź królestwo Twoje!”, RTK 38-39 (1991-1992) z. 1, 74-83.
Norden E., Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formgeschite religiőser Rede, Darm¬stadt 1971.
Pronzato A., Ojcze nasz. Modlitwa dzieci Bożych [Mt 6,9-13], tłum. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 1999.
Starowieyski M., Reguła Mistrza. Wprowadzenie, w: Starożytne Reguły Zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 156-160.
Vogüé A. de, Etudes sur la Règle de saint Benoît, Vie monastique 34, Bellefontaine 1996.
Vogüé A. de, La communauté et l’Abbé dans la Règle de saint Benoît, Paris 1961.
Vogüé A. de, Wstęp, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 23-49.
Zatorski W., Kiedy mówimy „Ojcze nasz…”, Kraków 2005.

Published : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Indications for monks in the "Commentary to the Lord’s prayer" in "The Rule of the master". Vox Patrum, 69, 143-154. https://doi.org/10.31743/vp.3256

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>