Wskazania dla mnichów w Komentarzu do Modlitwy Pańskiej w Regule mistrzaAbstrakt

The annonymous work called The Rule of the Master, in the so-called Thema, contains a commentary to the Lord’s Prayer. The Master, in his interpretion of invocation, touches the Christian doctrine. He analyse adopted sonship, which men is receiving by the Grace of God. This grace is a fruit of salvation given by Christ passover. Every Christian receives this grace in sacrament of baptism. First three request in Lord’s Prayer, although directed to God strictly, also refer to bound between man and Father. These prayers contains double dimension: theo­centric and antropocentric. First, these three request are leading to the God, and from Him, return to man to realize to him the obligations which are connected with the status: the child of God. Four next requests concer the specific needs of man, such as daily food, forgiveness, defense against the devil and temptations. We can not admit, that these four are focusing only on man. We can find in it also a deep theocentric feature. By directing these request to God, says The Master, man expect suport and help.


Słowa kluczowe

Reguła; Ojcze nasz; człowiek; synostwo; prośba; modlitwa Pańska

Cyprianus, De Dominica oratione, ed. W. Hartel, CSEL 3/1, Vindobonae 1868, 265-294, tłum. A.U. Korab, w: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej mo¬dlitwy, Kraków 1993, 61-98.
Regula Magistri, PL 88, 943-1052, tłum. T.M. Dąbek: Reguła Mistrza, w: „Reguła Mi¬strza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 65-371.
Alamo M., La Règle de S. Benoît éclairée par sa source, la Règle du Maître, RHE 34(1938) 739-745.
Corbett P.B., The Latin of the Regula Magistri, Louvain 1958.
Czyżewski B., Teocentryzm i antropocentryzm modlitwy Pańskiej w przekazach patry¬stycznych, Poznań 2012.
Dąbek T.M., „Reguła Mistrza” a „Reguła” św. Benedykta, w: Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 51-64.
DrozdJ., Ojcze nasz – modlitwa Pańska według współczesnej egzegezy, Katowice 1983.
Genestout A., La Règle du Maître et la Règle de S. Benoît, RAM 21 (1940) 51-112.
Gessel W., Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München 1975.
Góźdź K., „Ojcze nasz” – Ojcze wszystkich [Mt 6,9-13], w: Modlitwa Pańska, red. J. Misiurek – J.M. Popławski, Homo orans 1, Lublin 2000, 135-146.
Kalinkowski S., Orygenes o Eucharystii, w: Pokarm nieśmiertelności. Eucharystia w ży¬ciu pierwszych chrześcijan, red. W. Myszor – E. Stanula, Kraków 1987, 64-75.
Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-VIII), Kraków 1993.
Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.
Langkammer H., „Przyjdź królestwo Twoje!”, RTK 38-39 (1991-1992) z. 1, 74-83.
Norden E., Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formgeschite religiőser Rede, Darm¬stadt 1971.
Pronzato A., Ojcze nasz. Modlitwa dzieci Bożych [Mt 6,9-13], tłum. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 1999.
Starowieyski M., Reguła Mistrza. Wprowadzenie, w: Starożytne Reguły Zakonne, PSP 26, Warszawa 1980, 156-160.
Vogüé A. de, Etudes sur la Règle de saint Benoît, Vie monastique 34, Bellefontaine 1996.
Vogüé A. de, La communauté et l’Abbé dans la Règle de saint Benoît, Paris 1961.
Vogüé A. de, Wstęp, w: „Reguła Mistrza”. „Reguła” św. Benedykta, ŹM 40, Kraków 2006, 23-49.
Zatorski W., Kiedy mówimy „Ojcze nasz…”, Kraków 2005.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Wskazania dla mnichów w Komentarzu do Modlitwy Pańskiej w Regule mistrza. Vox Patrum, 69, 143-154. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3256

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>