Boskie energie i metoda teologiczna w nauczaniu św. Grzegorza Palamasa

Mariia Hupalo

Ukrainian Catholic University


Abstract

Gregory Palamas’ theory of divine uncreated energies is closely connected with his defence of Hesychastic prayer and mysticism of the Tabor light. His first and immediate goal was to articulate the possibility of theosis and participation in divine life and glory as well as the chance for a man to become God-like, though not in his essence, but by God’s grace. Mysticism and doxology, com­munion with God is for Palamas the only adequate context of God’s self-ma­nifestation and man’s reception of this self-presenting. This article is aiming at presenting some glimpses at the personalist and existential aspects of St. Gregory Palamas’ theology on the essence-energies distinction and Hesychast experience of the uncreated light.

Keywords:

essence-energies distinction, knowledge of God, antinomy, mysticism, Tabor light, uncreated energies, experience, enupostaton

Athanasius Alexandrinus, Epistulae ad Serapionem, PG 26, 525-681.

Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, PG 3, 586-997.

Gregorius Nazianzenus, Orationes 27-31, éd. P. Gallay – M. Jourjon, SCh 250, Paris 1978.

Gregorius Palamas, Capita physica, theologica, moralia et practica, PG 150, 1121-1225.

Gregorius Palamas, Contra Acyndinum, ed. P. Chrestou, Thessalonike 1970.

Gregorius Palamas, Pro sanctis hesychastis, ed. J. Meyendorff: Grégoire Palamas, Défense des saints hésychastes, introduction, texte critique, traduction et notes par J. Meyen¬dorff, vol. 1-2, Spicilegium Sacrum Lovaniense 30-31, Louvain 1959

Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica ad Marinum, PG 90, 9-286.

Proclus, Institutio theologia, ed. and transl. by E.R. Dodds: Proclus, The Elements of Theology, A Revised Text with Translation, Introduction, and Commentary by E.R. Dodds, Oxford 1933.

Allchin A.M. , The Appeal to Experience in the Triads of St. Gregory Palamas, StPatr 93 (1966) 323-328.

Anastos T.L., Gregory Palamas’ Radicalization of the Essence, Energies, and Hypostasis Model of God, GOTR 38 (1993) 335-349.

Balthasar H.U. von, Cosmic Liturgy: The Universe According to Maximus the Confessor, transl. B.E. Daley, San Francisco 2003.

Bradshaw D., Aristotle East and West: Metaphysics and the Division of Christendom, New York 2004.

Cheng J., The Distinction between God’s Essence and Energy: Gregory Palamas’ Idea of Ultimate Reality and Meaning, „Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in Philosophy of Understanding” 21 (1998) 109-117.

Conticello C.G. et V., La théologie byzantine et sa tradition, vol. 2, Turnhout 2002.

Contos L.C., The Essence-Energies Structure of St Gregory Palamas with a Brief Examination of Its Patristic Foundation, GOTR 12 (1967) 283-294.

Krivosheine V., The Ascetic and Theological Teaching of Gregory Palamas, „Eastern Church Review” 3 (1938) 26-33, 71-84, 138-156 та 193-214.

Lossky V., In the Image and Likeness of God, transl. J.H. Ericson – T.E. Bird, New York 1974.

Louth A., The Origins of Christian Mystical Tradition: from Plato to Denys, New York 2007.

Louth A., Reception of Dionysius in the Byzantine world: Maximus to Palamas, „Modern Theology” 24 (2008) 585-599.

Mantzaridis G.I., The Deification of Man: St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition, New York 1984.

Meyendorff J. – Fahey M., Trinitarian Theology East and West: Aquinas and Palamas, Brookline 1977.

Miquel P., Grégoire Palamas, Docteur de l’Expérience, „Irénikon” 37 (1964) 227-237.

Papanikolaou A., Being with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion, Notre Dame 2006.

Podskalsky G., Theologie und Philosophie in Byzanz, Byzantinisches Archiv 15, München 1977.

Reid D., Energies of the Spirit. Trinitarian Models in Eastern Orthodox and Western Theology, Atlanta 1997.

Spiteris Y., Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas, Palamas, tłum. B. Widła, Warszawa 2006.

Staniloae D., The Experience of God: Orthodox Dogmatic Theology, vol. 1: Revelation and Knowledge of the Triune God, transl. I. Ionita – R. Barringer, Brookline 1998.

Stăniloae D., Viaţa şi Învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Bucureşti 1993.

Tănase N., „Crucifixion” of the Logic. Palamite Theology of the Uncreaded Divine Energies as Fundament of an Ontological Epistemology, „International Journal of Orthodox Theology” 6 (2015) nr 4, 69-106.

Tanev S., ΕΝΕΡΓΕΙΑ vs ΣΟΦΙΑ: The Contribution of Fr. Georges Florovsky to the Rediscovery of the Orthodox Teaching on the Distinction between the Divine Essence and Energies, „International Journal of Orthodox Theology” 2 (2011) nr 1, 15-71.

Ware K., God Hidden and Revealed: The Apophatic Way and the Essence-Energies Distinction, „Eastern Churches Review” 7 (1975) 130-131.

Ware K., The Debate about Palamism, „Eastern Churches Review” 9 (1977) nr 1-2, 45-63.

Ware K., The Inner Unity of the Philokalia and its Influence in East and West, Athens 2004.

Ware K., Tradition and personal experience in later Byzantine theology, „Eastern Churches Review” 3 (1970) 131-141.

Yannaras C., The Distinction between Essence and Energies and Its Importance for Theology, VTQ 19 (1975) 232-245.


Published
2018-12-16


Hupalo, M. (2018). Boskie energie i metoda teologiczna w nauczaniu św. Grzegorza Palamasa. Vox Patrum, 69, 219–240. https://doi.org/10.31743/vp.3261

Mariia Hupalo 
Ukrainian Catholic UniversityLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)