The matyrdom and worship of the Maccabean brothers in the teaching of st. Augustine

Wojciech Kamczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstract

The article presents the place of martyrdom of both the seven Maccabean bro­thers and their mother, and the adoration of them according to the Bishop Augustine of Hippo. The worship developed in the 4th century and it also reached Africa. However, it demanded justification, due to the Old Testament character of the re­vered people. The Bishop provided an opportunity to present the essence of Christian martyrdom and loyalty to Christ and His people, to emphasize the value of the tes­timony and its authenticity. He also encouraged to polemics with Judaism and some of the pagan practices which were sometimes taken also by the Christians.

Keywords:

martyrdom, Augustine of Hippo, Antioch on the Orontes, Maccabean brothers, pastoral ministry, Church

Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, ed. B. Dombard – A. Kalb, CCL 47-48, Turnholti 1955, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, O Państwie Bożym, t. 1-2, Warszawa 1977.

Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – J. Fraipont, CCL 38-40, Turnholti 1956, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1987.

Augustinus Hipponensis, Sermones, NBA 29-35, Roma 1979-2002.

Tertullianus, Apologeticum, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnholti 1954, 77-171, tłum. J. Sajdak: Tertulian, Apologetyk, POK 20, Poznań 1947.

Adamiak S., Żydzi w rzymskiej Afryce Północnej, BPTh 7/1 (2014) 97-113.

Baslez M.-F., Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, tłum. E. Łukaszczyk, Kraków 2009.

Brown P., Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, tłum. J. Partyka, Kraków 2007.

Filipczak P., Antiochia nad Orontesem. Funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców w IV wieku, w: Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak – R. Kosiński, Kraków 2015, 253-306.

Harrgington W.J., Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1982.

Hoek A. van den, Execution as Entertainment: The Roman Context of Martyrdom, StPatr 60 (2013) 73-100.

Homerski J., Kanon Ksiąg Świętych, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Warszawa 1986, 69-97.

Kaczmarek T., „Seges Ecclesiae”. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna, Toruń 2010.

Kamczyk W., Kult świętego Szczepana w duszpasterstwie biskupa Augustyna z Hippony, SSHT 49/2 (2016) 311-331.

Longosz S., Chrześcijańskie widowiska zastępcze w propozycji Ojców Kościoła, "Vox Patrum" 67 (2017) 303-360.

Naumowicz J., Chrześcijański kult męczenników machabejskich w Antiochii, w: Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko – M.-J. Leszka, Łódź 2007, 431-447.

Ożóg M., Przejęcie przez chrześcijan antiocheńskiego martyrium Machabeuszy, PrzRel 228 (2008) nr 2, 3-11.

Rampolla M., Martyre et sépulture des Machabées, trad. T.P.H. Lemonnier, „Revue de l’art chrétien” 42 (1899) 290-305, 377-392, 457-465.

Rubinkiewicz R., Jabne, EK VII 638-639.

Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków – Warszawa 2010.

Stanula E., Widowiska w ocenie Ojców Kościoła, SaeCh 2 (1995) nr 1, 7-16.

Szczur P., Rola „zmysłów wiary” w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego, "Vox Patrum" 61 (2014) 297-310.

Szczur P., Rola postrzegania duchowego w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 62 (2014) 493-504.

Śrutwa J., Widowiska epoki klasycznej w ocenie Kościoła afrykańskiego II-V wieku, RTK 27 (1980) z. 4, 43-56.

Terka M., Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle „Enarrationes in Psalmos”, "Vox Patrum" 57 (2012) 677-698.

Wojciechowski M., Czwarta Księga Machabejska. Żydowski traktat stoicki o potędze rozumu udowodnionej przez męczeństwo. Wprowadzenie, w: M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, Rozprawy i Studia Biblijne 8, Warszawa 2001, 97-115.


Published
2018-12-16


Kamczyk, W. (2018). The matyrdom and worship of the Maccabean brothers in the teaching of st. Augustine. Vox Patrum, 69, 241–256. https://doi.org/10.31743/vp.3262

Wojciech Kamczyk 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)