The initiatory nature of the eleventh chapter of the Epistle to the Hebrews

Leszek Mateja

Państwowa Akademia Teologiczna w Krakowie


Abstract

The article presents the initiatory nature of the eleventh chapter of the Epistle to Hebrews. The author of the Epistle, on the example of characters from the Old Testament, presents two patterns of faith development: individual and commu­nal. These patterns correspond to the process of the pre-baptism initiation carried out in the ancient Church on three stages: encouragement, precatechumenate and catechumenate. The final extracts of the analysed chapter of the Epistole, interpre­ted with the use of initiation method, present the faith development of the baptised and their preparation to the martyrdom for faith in Jesus Christ.

Keywords:

faith, initiation, catechumenate, baptism, Church

Tertullianus, De baptismo, éd. R.F. Refoulé, SCh 35, Paris 1952, tłum. E. Stanula: Tertulian, O chrzcie, w: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970, 133-154.

Theodoretus Cyrensis, Interpretatio Epistulae ad Hebraeos, PG 82, 673-786, tłum. S. Kalinkowski: Teodoret z Cyru, Komentarz do Listu do Hebrajczyków, w: Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, ŹMT 20, Kraków 2001, 205-275.

Bogacz R., Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków 2007.

Buchanan G. W., To the Hebrews. Translation, comment and conclusions, New York 1972.

Daniélou J., Bible et liturgie, Paris 1951.

Ferguson E., Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Grand Rapids 2009.

Folkemer L.D., A Study of the Catechumenate, ChH 15 (1946) 286-307.

Górka B., Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny, Kraków 2011.

Górka B., Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2007.

Górka B., Kerygmat i ekklesia w kontekście inicjacji, Kraków 2016.

Horak T., Eklezjologia Listu do Hebrajczyków. Szkic teologiczny, CT 61 (1991) nr 2, 17-31.

Horak T., Teologia wiary w Liście do Hebrajczyków, CT 61 (1991) nr 1, 49-62.

Johnson M.E., The Rites od Christian Initiation. Their Evolution and Interpretation, Collegeville 2007.

Kasiłowski P., Pochwała wiary (Hbr 11), „Bobolanum” 10 (1999) z. 2, 291-324.

Kasiłowski P., Solidarność w Liście do Hebrajczyków, Warszawa 2002.

Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2011.

Laubach F., List do Hebrajczyków, Warszawa 1983.

Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981.

Łach S., List do Hebrajczyków. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań 1959.

Łucarz S., Disciplina arcani w „Kobiercach” Klemensa Aleksandryjskiego, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski – B. Górka, Kraków 2015, 75-91.

Mateja L., Bóg mówi do ciebie zaufaj Mi. Biblijna szkoła ufności i miłosierdzia, Kra¬ków 2017.

Mateja L., Dwie wersje Modlitwy Pańskiej odczytane w kluczu inicjacyjnym, "Vox Patrum" 67 (2017), 389-401.

Mateja L., Ewangeliczne etapy rozwoju postawy miłosierdzia w świetle wybranych fragmentów pism ojców Kościoła, PS 21 (2017) nr 2 (47) 163-183.

Mateja L., Wtajemniczenie w bezgrzeszność w pierwszym Liście św. Jana, „Christianitas Antiqua” 7 (2015) 29-38.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Montefiore H., A Commentary on the Epistle to the Hebrews, London 1969.

Paciorek A., List do Hebrajczyków. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1998.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, Kraków 2000.

Spyra M., Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do „Księgi Jozuego”, SSHT 19/20 (1986-1987) 41-64.

Szczur P., Rola „zmysłów wiary” w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego, "Vox Patrum" 61 (2014), 297-310.

Szczur P., Rola postrzegania duchowego w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 62 (2014), 493-504.

Szlaga J., Personalistyczna koncepcja wiary według Listu do Hebrajczyków, ZN KUL 21 (1978) nr 1 (81), 21-47.

The Navarre Bible. The Epistle to the Hebrews, commentary by members of the Faculty of Theology of the University of Navarre, Navarra 1987.

Vanhoye A., La structure littéraire de l’épître aux Hébreux, Paris 1976.


Published
2018-12-16


Mateja, L. (2018). The initiatory nature of the eleventh chapter of the Epistle to the Hebrews. Vox Patrum, 69, 467–479. https://doi.org/10.31743/vp.3270

Leszek Mateja 
Państwowa Akademia Teologiczna w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)