Demons’ feast: Origen's "Contra celsum" VIII 30 and Porphyry's "De abstinentia" II 42-43

Ewa Osek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

The paper is to compare two parallel passages: Origen Contra Celsum VIII 30 and Porphyry De abstinentia II 42-43, which both concern meat-eating demo­nized as “demons’ feast”, and to inquire into a cause of this parallelism. The cause was a closest personal relationship between Origen and Porphyry in the years A.D. 244-249, as well as their indebtedness in a common source, hypothetically, Origen the Egyptian who published his treatise De daemonibus before A.D. 253.

Keywords:

Origen of Alexandria (A.D. 185-255), Contra Celsum (A.D. 244- 249), Porphyry of Tyre (A.D. 233-305), De abstinentia (A.D. 270), Origen the Egyptian, De daemonibus (before A.D. 253), demonology, vegetarianism

Athenagoras Atheniensis, Legatio pro Christianis, ed. M. Marcovich: Athenagoras, Legatio pro Christianis, PTS 31, Berlin 1990, tłum. S. Kalinkowski, w: Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami; O zmartwychwstaniu umarłych, Warszawa 1985.

Canones Apostolorum, w: Constitutiones Apostolorum, wyd. grecko-polskie, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. S. Kalinkowski, ŹMT 42, Kraków 2007 = SCL 2, 273-292.

Cassius Longinus, Fragmenta, ed. M. Patillon – L. Brisson, w: Longin, Fragments; Rufus, Art rhétorique, Collection des Universités de France, Paris 2001.

Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica, wyd. grecko-polskie, oprac. H. Pietras, tłum. A. Caba na podstawie tłum. A. Lisieckiego, ŹMT 70, Kraków 2013.

Nemesius Emesenus, De natura hominis, ed. M. Morani: Nemesii Emeseni De natura hominis, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1987.

Origenes Aegyptius, Fragmenta, ed. K.-O. Weber, w: tenże, Origenes der Neuplatoniker: Versuch einer Interpretation, Zetemata 27, München 1962.

Origenes Alexandrinus, Contra Celsum, ed. M. Borret, t. 4: Livres VII et VIII, SCh 150, Paris 1969, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 19862.

Origenes Alexandrinus, De principiis, ed. H. Crouzel – M. Simonetti, t. 1: Livres I et II, SCh 252, Paris 1978, tłum. S. Kalinkowski – K. Augustyniak: Orygenes, O zasadach, ŹMT 1, Kraków 1996.

Papyri magicae Graecae, ed. K. Preisendanz et al.: Papyri Graecae Magicae, vol. 1-2, Sammlung Wissenschaftlicher Commentare, Stuttgart 1973-1974.

Poetae epici Graeci: testimonia et fragmenta, ed. A. Bernabé, Pars II: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta, vol. 1-2, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, München – Leipzig 2004-2005.

Porphyrii philosophi Fragmenta, ed. A. Smith, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stuttgart 1993.

Porphyrius Tyrius, Contra Christianos, ed. A. von. Harnack, w: Porphyrius «Gegen die Christen», 15 Bücher: Zeugnisse, Fragmente und Referate, Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 1, Berlin 1916.

Porphyrius Tyrius, De abstinentia, ed. J. Bouffartigue: Porphyre, De l’abstinence, vol. 1: Introduction. Livre I, Collection des Universités de France, Paris 1977; ed. J. Bouffartigue – M. Patillon: Porphyre, De l’abstinence, vol. 2: Livres II et III, Collection des Universités de France, Paris 1979; ed. L. Brisson – M. Patillon: Porphyre, De l’abstinence, vol. 3: Livre IV, Collection des Universités de France, Paris 1995.

Porphyrius Tyrius, Vita Plotini, ed. P. Henry – H.-R. Schwyzer, w: Plotini opera, vol. 1, Museum Lessianum. Series Philosophica 33, Paris 1951, 1-41; tłum. A. Krokiewicz, w: Plotyn, Enneady, t. 1, Warszawa 20002, 62-88.

Pseudo-Phocylides, Sententiae, ed. P.W. van der Horst: The Sentences of Pseudo-Phocylides, Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 4, Leiden 1978.

Sexti Sententiae, ed. H. Chadwick: The Sentences of Sextus: A Contribution to the History of Early Christian Ethics, Texts and Studies 5, Cambridge 1959.

Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. H. von Arnim, I-III, Leipzig 1903-1905.

Theosophorum Graecorum fragmenta, ed. H. Erbse, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stuttgart 1995.

Almond Ph.C., The Devil: A New Biography, London 2014.

Blidstein M., Purity, Community, and Ritual in Early Christian Literature, Oxford Studies in the Abrahamic Religions, Oxford 2017.

Edwards M.J., Porphyry’s Egyptian: «De abstinentia» II 47, „Hermes” 123 (1995) fasc. 1, 126-128.

Heine R.E., Origen: Scholarship in the Service of the Church, Christian Theology in Context, Oxford 2010.

Jones A.H.M. – Martindale J.R. – Morris J., The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1: AD 260-395, Cambridge 1971.

Langerbeck H., The Philosophy of Ammonius Saccas: And the Connection of Aristotelian and Christian Elements Therein, „The Journal of Hellenic Studies” 77/1 (1957) 67-74.

Lewy H., Chaldaean Oracles and Theurgy: Mysticism, Magic and Platonism in the Later Roman Empire, Études Augustiniennes, Paris 19782.

Marx-Wolf H., Third-Century Daimonologies and the Via Universalis: Origen, Porphyry and Iamblichus on Daimones and Other Angels, StPatr 46 (2010) 207-215.

Pevarello D., The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Asceticism, Studien und Texte zu Antike und Christentum 78, Tübingen 2013.

Quet M.-H., Le Triptolème de la mosaïque dite d’AIÖN et l’affirmation identitaire Héllène à Shahba-Philippopolis, „Syria” 77 (2000) 181-200.

Ramelli I., Origen, Patristic Philosophy, and Christian Platonism: Re-Thinking the Christianisation of Hellenism, VigCh 63/3 (2009) 217-263.

Smith A., Porphyry and His School, w: The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol. 1, ed. L.P. Gerson, Cambridge 2010, 325-357.

Smith G.A., How Thin Is a Demon?, JECS 16/4 (2008) 479-512.

Tzamalikos P., Anaxagoras, Origen, and Neoplatonism: The Legacy of Anaxagoras to Classical and Late Antiquity, vol. 1-2. Arbeiten zur Kirchengeschichte 128, Berlin 2015.


Published
2018-12-16


Osek, E. (2018). Demons’ feast: Origen’s "Contra celsum" VIII 30 and Porphyry’s "De abstinentia" II 42-43. Vox Patrum, 69, 547–560. https://doi.org/10.31743/vp.3274

Ewa Osek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>