Божа велич і провидіння в богослов’ї Іринея Ліонського


Abstrakt

Artykuł omawia problem ontologicznego rozróżnienia między Boską trans­cendencją oraz immanencją w myśli teologicznej Ireneusza z Lyonu. Autor przed­stawia podstawowy aparat pojęciowy oraz terminologiczny stosowany przez Ire­neusza w jego antynomicznym podejściu do „pogodzenia” między apofatycznym i katafatycznym obrazem Boga. Analizuje on właściwości kluczowe tych dwóch wymiarów natury Boga. Szczególna uwaga została poświęcona analizie katafa­tycznego podejścia do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Bóg, całkowicie oddalony w aspekcie ontologicznym od rzeczywistości stworzonej, może jedno­cześnie być aktywnie obecny w świecie i napełniać go? W tym kontekście autor analizuje pojęcia kluczowe, które wyrażają „wewnątrzboskie” oddalenie oraz ak­tywną bliskość Boga w odniesieniu do bytu stworzonego.


Irenaeus, Adversus haereses, ed. A.Rousseau, II, SCh 294, Paris 1982; III, SCh 211, Paris 1974; IV, SCh 100/2, Paris 1965; V, SCh 153, Paris 1969.
Irenaeus, Fragmenta deperditorum operum, ed. W.W. Harvey, в: Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis libri quinque adversus haereses, т. 2, Cambridge 1857, 470-511.
A Patristic Greek Lexicon, ed. G.W.H. Lampe, Oxford 1961.
Andia Y. De, Homo vivens: Incorruptibilité et divinisation de l’homme selon Irénée de Lyon, Paris 1986.
Cross F.L., The Early Christian Fathers, London 1960.
Donovan M.A., Alive to the glory of God: key insight in St. Irenaeus, ThS 49 (1988) 288-290.
Fantino J., L’Homme, image de Dieu chez saint Irénée de Lyon, Paris 1986.
Grant R.M., Irenaeus of Lyons, London – New York 1997.
Lanne D.E., La vision de Dieu dans l’oeuvre de saint Irénée, “Irénikon” 33 (1960) 311-320.
Lawson J., The Biblical Theology of Saint Irenaeus, London 1948.
Loewe W.P., Christus victor Revisited: Irenaeus’ Soteriology, ATR 67 (1985) 1-15.
Loewe W.P., Irenaeus’ Soteriology: Transposing the Question, в: Religion and Culture: Essays in Honor of Bernard Lonergan, ed. T.P. Fallon – P.B. Riley, Albany 1986, 167-179.
Loewe W.P., Myth and Counter-Myth: Irenaeus’ Story of Salvation, в: Interpreting Tradition: The Art of Theological Interpretation, ed. J. Kopas, Chicago 1984, 39-54.
Lossky V., Vision de Dieu, Neuchatel 1962.
Moor L. De, The Idea of Revelation in the Early Church, “Evangelical Quarterly” 50 (1978) 231-243.
Norris R.A., The Transcendence and freedom of God: Irenaeus, the Greek Tradition and Gnosticism, w: Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition, ed. W.R. Schoedel – R.L. Wilken, Paris 1979, 87-100.
Ochagavia J., Visibile Patris Filius: A Study of Irennaeus’s Teaching on Revelation and Tradition, OCA 171, Roma 1964.
Prestige G.L., God in Patristic Thought, London 1952.
Rusecki M., Objawienie w teologii patrystycznej, "Vox Patrum" 52 (2008), 913-932.
Schoedel W.R., Enclosing, not Enclosed: The Early Christian Doctrine of God, в: Early Christian Literature and the Classical Intellectual Traditionn, ed. W.R. Schoedel, R.L. Wilken, Paris 1979, 75-86.
Tiessen T.L., Irenaeus on the Salvation of the Unevangelized, London 1993.
Поснов М.Э., Гностицизм ІІ века и победа Христианской Церкви над ним, Брюссель 1991.

Opublikowane : 2018-12-16


Zhukovskyy, V. (2018). Божа велич і провидіння в богослов’ї Іринея Ліонського. Vox Patrum, 69, 755-770. https://doi.org/10.31743/vp.3285

Viktor Zhukovskyy 
Український Католицький Університет (Львів)  Ukraina
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora