L’insegnamento “ereticale” sulla visione di Dio nelle opere di Giuseppe Hazzāyā, mistico siro-orientale del secolo VIII


Abstrakt

W historii Asyryjskiego Kościoła Wschodu (Kościół tradycji wschodniosyryj­skiej) VIII w. stał się okresem rozwoju mistyki monastycznej. Jednym z wielkich nauczycieli duchowych tego okresu był Józef Hazzāyā, który dokonał syntezy nauki poprzedników. Fundament jego twórczości stanowi nauka o kontemplacji Boga, która była obca dla tradycji Antiocheńskiej i dlatego została potępiona jako heretycka przez patriarchę Tymoteusza I na synodzie w latach 786-787. W ar­tykule dokonano analizy nauki Józefa o kontemplacji Boga w celu krytycznego spojrzenia na podstawy jego potępienia. Autorka przeprowadziła analizę termi­nów, które Józef stosuje na określenie stanu kontemplacji Boga, a także przedsta­wiła specyfikę jego nauczaniu w tej kwestii. W ostatnim punkcie artykułu został przedstawiony krótki zarys chrystologii Kościoła Wschodu oraz nauka dotycząca doświadczenia w sferze kontemplacji Boga.


‘Abdisho’ Hazzāyā, Tractatus de gratia, ed. e trad. ingl. A. Mingana: ‘Abdisho’ Hazzāyā Treatises on the Workings of the Grace, in: Woodbrooke Studies. Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshūni. Edited and translated with a critical apparatus, vol. 7: Early Christian Mystics, Cambridge 1934, 148-175.
Iosephus Hazzāyā, Capita scientiae, trad. ted. G. Bunge: Rabban Jausep Hazzāyā, Aus den “Capita scientiae”, in: Briefe über das geistliche Leben und verwandte Schriften: Ostsyrische Mystik des 8. Jahrhunderts, Sophia: Quellen Östlicher Theologie 21, Trier 1982, 299-324.
Iosephus Hazzāyā, Epistula de tribus gradibus vitae spiritualis, ed. P. Harb – F. Graffin, PO 45, Turnhout 1992, 255-442, trad. it. V. Lazzeri: Giuseppe Hazzāyā, Le tre tappe della vita spirituale, Magnano 2011.
Iosephus Hazzāyā, Epistulae, ed. e trad. fr. R. Beulay: Joseph Hazzāyā, Lettre 48 et Lettre 49, in: Ioannes Daliathensis, Collectio epistularum, PO 39/3, Turnhout 1978, 500-520.
Iosephus Hazzāyā, Tractatus de via brevissima, ed. e trad. ingl. A. Mingana: Joseph Hazzāyā, Treatise on the Shortest Path that brings us near to God, in: Woodbrooke Studies. Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshūni. Edited and translated with a critical apparatus, vol. 7: Early Christian Mystics, Cambridge 1934, 177-184.
Isho‘dnah, Liber castitatis, ed. e trad. fr. J.-B. Chabot: Isho‘dnah de Basra, Le Livre de la Chasteté, in: Le Livre de la Chasteté, composé par Jésusdenah, évêque de Baçrah, „Mélanges d’archéologie et d’histoire” 16 (1896) 1-80, 228-283.
Synodicon Orientalibus, in: Synodicon Orientale ou recueil des synodes nestoriens, dans notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, ed. e trad. fr. J.-B. Chabot, Paris 1902.
AssemaniJ.S., Joseph Huzita, in: Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana, in qua manuscriptos codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos. Bibliothecae Vaticanae addictos recensuit, digessit, et genuina scripta a spuriis secrevit, addita singulorum auctorum vita, De scriptoribus syris III/1, ed. J.S. Assemani, Roma 1719, 100-103.
Baumer C., The Church of the East. An Illustrated History of Assyrian Christianity, New York 2008.
Berti V., Grazia, visione e natura divina in Nestorio di Nuhadra, solitario e vescovo siro-orientale († 800 ca.), „Annali di Scienze Religiose” 10 (2005) 219-257.
Beulay R., Des centuries de Joseph Hazzāyā retrouvées?, ParOr 3 (1972) fasc. 1, 5-44.
Beulay R., Doit-on, avec les Syro-Orientaux, considérer la vie monastique comme la condition nécessaire de l’expérience mystique?, in: Le monachisme syriaque aux premiers siècles de l’Eglise, IIe – debut VIIe siècle, vol. 1: Textes français, Patrimoine Syriaque, Actes du Colloque 5, ed. M. Aitallah, Antélias 1998, 235-241.
Beulay R., Joseph Hazzâyâ, DSp VIII 1341-1349.
Beulay R., L’enseignement spirituel de Jean de Dalyatha, mystique syro-oriental du VIIIe siècle, ThH 83, Paris 1990.
Beulay R., La lumière sans forme. Introduction à l’étude de la mystique chrétienne syro-orientale, Chevetogne 1987.
Beulay R., Originalité de Jean de Dalyatha dans la spiritualité syro-orientale, in: Le Monachisme Syriaque du VIIe siècle à nos jours, Patrimoine Syriaque. Actes du colloque 6, ed. M. Aitallah, Antélias 1999, 139-148.
Beulay R., Spiritualité et mystique syriaques, „Nos sources. Arts et littérature syriaques” 1 (2005) 163-184.
Blum G.G., The Mystology of John the Solitary from Apamea, „The Harp” 5 (1992) 111-129.
Fyrigos A., Dalla controversia palamitica alla polemica esicastica (con un’edizione delle Epistole greche di Barlaam), Roma 2005.
Guillaumont A., Sources de la doctrine de Joseph Hazzâyâ, OrSyr 3 (1958) fasc. 1, 3-24.
HarbP., Faut-il restituer à Joseph Hazzâyâ la Lettre sur les trois degrés de la vie monastique attribuée à Philoxène de Mabbug?, „Melto” 4 (1968) fasc. 2, 13-36.
Lazzeri V., Introduzione, in: Giuseppe Hazzāyā, Le tre tappe della vita spirituale, intr., trad. e note di V. Lazzeri, Magnano 2011, 7-57.
Olickal T., The Three Stages of Spiritual Realization according to Joseph Hazzāyā, Catholic Theological Studies of India 4, Changanassery 2000.
Scher A., Joseph Hazzāyā écrivain syriaque du VIIIe siècle, „Rivista degli Studi Orientali” 3 (1910) 45-63.
Sherry E.J., The Life and Works of Joseph Hazzāyâ, in: The Seed of Wisdom, Fs. T.J. Meek, ed. W.S. McCullough, Toronto 1964, 78-91.

Opublikowane : 2018-12-16


Havrylyk, I. (2018). L’insegnamento “ereticale” sulla visione di Dio nelle opere di Giuseppe Hazzāyā, mistico siro-orientale del secolo VIII. Vox Patrum, 68, 535-549. https://doi.org/10.31743/vp.3386

Ihnatia Havrylyk 
Università Cattolica Ucraina  Ukraina
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.