Księga proroka Zachariasza w egzegezie Dydyma Aleksandryjskiego i św. Hieronima


Abstrakt

The subject of analysis are two biblical commentaries to the Book of the pro­phet Zechariah. First commentary is written by Didymus of Alexandria. The se­cond is the fruit of saint Jerome’s thought, prince of exegetes. Analysis of these two comments leads us to the conclusion of a very high resemblance of these works. Numerous fragments of a saint Jerome’s comment are convergent with those writ­ten by Didymus or are complementary to his interpretation. We get the impression, that Didymus determines the way, after which Jerome goes. Honestly speaking, despite some borrowings from Didymus, Jerome maintains a certain independence even in appreciation of literal interpretation of Scripture. Moreover, in many places he uses philological explanations or just supplements Didymus. We cannot forget, that Jerome asked Dydimus to write this commentary to the Zechariah prophet, and probably that’s why he allowed himself to use it, as he wished to.


Słowa kluczowe

Dydym Aleksandryjski; Hieronim; egzegeza; prorok Zachariasz; alegoria; komentarz biblijny

Didymus Alexandrinus, In Zachariam, ed. L. Doutreleau, SCh 83-85, Paris 1962.
Hieronymus, De viris illustribus, PL 23, 601-720, tłum. W. Szołdrski: Św. Hieronim, O znakomitych mężach, PSP 6, Warszawa 1970, 23-149.
Hieronymus, Epistulae, ŹMT 54, 55, 61, 63 i 68 [wyd. łacińsko-polskie, tekst łac. i oprac. H. Pietras, tłum. J. Czuj, oprac. M. Ożóg, t. 1-5], Kraków 2010-2013.
Hieronymus, In Zachariam, PL 25, 1416-1542.
Hieronymus, Prologus in Osee prophetam, PL 25, 815-820.
Hieronymus, Prologus in Zachariam prophetam, PL 25, 1416-1418.
Rufinus, Apologia contra Hieronymum, ed. M. Simonetti, CCL 20, Turnholti 1961, 29- 123, tłum. A. Smaroń: Św. Rufin z Akwilei, Apologia przeciw Hieronimowi, w: Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, ŹMT 29, Kraków 2003, 43-150.
Bardy G., Didyme l’Aveugle. Essai de théologie historique, Paris 1910.
Czyżewski B., Chrystologia w Komentarzu do Zachariasza Dydyma Aleksandryjskiego, Gniezno 1996.
Czyżewski B., Dydym Aleksandryjski – Ojciec zapomniany, SG 11 (1997) 305-312.
Czyżewski B., Obraz Kościoła w Komentarzu do Zachariasza Dydyma Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 52/1 (2008) 109-122.
Doutreleau L., Introduction, w: Didym l’Aveugle, Sur Zacharie, SCh 83, Paris 1962, 13-188.
Doutreleau L., Que savons-nous aujourd’hui des papyrus de Toura, RSR 43 (1955) 161-176.
Doutreleau L., Vie et survie de Didyme l’Aveugle du IVe siècle à nos jours, „Les Mardis de Dar El-Salam” (1956-57), Paris – Le Caire 1959, 33-92.
Jóźwiak M., Princeps exegetarum a język hebrajski na podstawie Quaestiones hebraicae in Genesim, "Vox Patrum" 65 (2016) 185-199.
Kaoka K., Aretologia Dydyma Aleksandryjskiego, Lublin 2014 (mps AKUL).
Klostermann E., Der Papyrusfund von Tura, ThLZ 73 (1948) nr 1, 47-50.
Koenen L. – Doutreleau L., Nouvel inventaire des papyrus de Toura, RSR 55 (1966) 547-564.
Nakonieczny R., Nauka o duszy w antropologii Dydyma Aleksandryjskiego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 21 (2011) fasc. 2, 157-180.
Nakonieczny R., O antropologii Dydyma Aleksandryjskiego (In Genesim), Katowice 2005.
Nakonieczny R., Teologia kreacji – między obrazem a podobieństwem (na podstawie In Genesim Dydyma Aleksandryjskiego), "Vox P 48 (2005) 105-123.
Nakonieczny R., Terminologia antropologiczna w Komentarzu do Księgi Rodzaju Dydyma Aleksandryjskiego, Katowice 2004 (mps AUŚ).
Pancerz R.M., Hermeneutyka antropomorfizmów biblijnych u Dydyma Ślepego, "Vox Patrum" 55 (2010) 521-534.
Puech H.-Ch., Les nouveaux écrits d’Origène et de Didyme découverts à Toura, RHPR 31 (1951) 293-329.
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, Myśl Teologiczna, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.
Szram M., Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w dziełach Dydyma Ślepego, „Studia Graeco-Latina” 4 (2002) 165-179.
Szymańska-Kuta D., Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne, "Vox Patrum" 63 (2015) 567-581.
Tigcheler J., Didyme l’Aveugle et l’exégèse allégorique. Étude sémantique de quelques termes exégétiques importants de son commentaire sur Zacharie, trad. de D.F.L. Van Weelderen-Bakelants, Nijmegen 1997.
Wielgus S., Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu, Lublin 1990.
Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2006.
Żelazny J., Wstęp, w: Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, ŹMT 29, Kraków 2003, 5-22.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Księga proroka Zachariasza w egzegezie Dydyma Aleksandryjskiego i św. Hieronima. Vox Patrum, 67, 85-100. https://doi.org/10.31743/vp.3391

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>