Sługa Jahwe w interpretacji św. Hieronima


Abstrakt

In the history of exegesis three general models of the interpretation of the Servant of Yahweh Song can be outlined. The first one is a collective interpretation that considers the Servant to be Israel – the People of God – or its faithful part. The second interpretation was called by the scholars an individual interpretation ac­cording to which the Servant is an individual. The third one is a mixed interpreta­tion. The Servant of Yahweh is a king who represents the nation. In this article we searched for an answer to the question who is the said Servant of Yahweh accor­ding to St. Jerome. Having analysed selected passages of St. Jerome’s commentary on the Servant Song it is not difficult to notice that the author of the Vulgate prefers the model of individual interpretation. More precisely, in his opinion the Servant of Yahweh is Jesus Christ whose suffering has a redeeming virtue.


Słowa kluczowe

Św. Hieronim; Komentarz do Księgi Izajasza; Sługa Jahwe

Hieronymus, Commentarii in Isaiam, PL 24, 17A - 704B.
Brueggemann W., Isaiah: 40-66, Louisville 1998.
Gozzo S., De sancti Hieronymi commentario in Isaiae librum, „Antonianum” 35 (1960) 49-80 i 169-214.
Jay J., L’exégèse de Saint Jérôme d’après son „Commentaire sur Isaïe”, Paris 1985.
Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, Pisma, Spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003.
Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, I-II, Warszawa 2008.
Longosz S., Hieronim jako duchowy moderator klubu chrześcijańskich arystokratek na Awentynie, w: Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, red. S. Sojka – J. Stali, Tarnów 2007, 505-525.
Radliński T., Św. Hieronim a kobiety, Lublin 2013.
Sicre J.L., Profetismo en Israel. El Profeta. Los Profetas. El Mensaje, Navarra 1998.
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.
Simonetti M., Sulle fonti del Commento a Isaia di Girolamo, „Augustinianum” 24 (1984) 451-469.
Szczur P., Pammachiusz, EK XIV 1195-1196.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Jóźwiak, M. (2018). Sługa Jahwe w interpretacji św. Hieronima. Vox Patrum, 67, 167-176. https://doi.org/10.31743/vp.3395

Magdalena Jóźwiak 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora