Grzeszna kobieta (Łk 7, 36-50) jako obraz Kościoła w nauczaniu św. Ambrożego


Abstrakt

St. Ambrose belongs to these Fathers of the Western Church, who in their thoughts used biblical motifs using the allegorical exegesis. It was of particular significance to him to teach about the Church. While approaching the matter of the Church he referred to an interesting image from the Gospel of St. Luke, relating to a sinful woman who washed and wiped the feet of Jesus in the house of Simon, the Pharisee. In this figure different motifs of contemporary eccesiology are com­bined. The Church stands as one body composed of many members following to­gether to Jesus and bowing in front of him. He is a dispenser of grace. His primary tasks are to glorify the God, transmit the Gospel and the works of mercy.


Słowa kluczowe

św. Ambroży; Kościół; eklezjologia; egzegeza alegoryczna; miłosierdzie

Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, ed. G. Tissot, SCh 45, Paris 1956, tłum. W. Szołdrski: św. Ambroży z Mediolanu, Wykład ewangelii według św. Łukasza, PSP 16, Warszawa 1977.
Ambrosius, Epistula 1*, ed. M. Zelzer, CSEL 82, Vindobonae 1982, 145-161, tłum. P. Nowak: Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 3, BOK 28 [brak oznaczenia kolejnego tomu], Kraków 2012, 121-134; tłum. J. Czuj, w: Św. Ambroży z Mediolanu, Mowy, POK 21, Poznań 20102, 296-307.
Cyrillus Hierosolymitanus, Mystagogiae, ed. A. Piédagnel, SCh 126, Paris 1966, tłum. W. Kania, w: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000, 319-345.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener – K. Bardski – W. Chrostowski, Warszawa 2000.
Bardski K., Alegoryczno-symboliczna interpretacja Biblii, Kraków 2016.
Beugnet A., Aumone, DThC I 2561-2571.
Bosak P., Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków 2015.
Buchanan G.W., Trąd, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger – M.D. Coogan, tłum. B. Olszewska, Warszawa 1999, 775.
Czyżewski B., Biblijne obrazy Kościoła w „Wykładzie ewangelii według św. Łukasza” św. Ambrożego z Mediolanu, SG 22 (2008) 51-61.
Czyżewski B., «Cesarz jest w Kościele, a nie ponad Kościołem». Próba określenia relacji władzy kościelnej i świeckiej w IV wieku na przykładzie św. Ambrożego z Mediolanu, „Społeczeństwo i Kościół” 10 (2013) 11-23.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum i oprac. W. Zakrzewska – P. Pachciarek – R. Turzyński, Warszawa 1990.
Ilski K., Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001.
Jungmann J.A., Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego, tłum. T. Lubowiecka, Modlitwa Kościoła 16, Kraków 2013.
Jurkiewicz J., Pokora w świetle „Expositio evangelii secundum Lucam” św. Ambrożego, "Vox Patrum" 52 (2008) 365-372.
Jurkiewicz J., Polityka religijna cesarzy IV wieku (od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza I), TST 25 (2006) fasc. 2, 131-144.
Kamczyk W., „Tota paschalis solemnitas”. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, SACh SN 12, Katowice 2012.
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
Konieczny M., Pocałunek pokoju, EK XV 901-902.
Libera P., Zasadnicze aspekty metody hermeneutycznej św. Ambrożego z Mediolanu, SSHT 25-26 (1992-1993) 19-27.
Młotek A., Jałmużna, EK VII 738-741.
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.
Santorski A., Eklezjologiczne elementy mariologii świętego Ambrożego, "Vox Patrum" 34-35 (1998) 119-127.
Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981.
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.
Sołomieniuk M., Motyw płaczu w mowach żałobnych św. Ambrożego, TPatr 7 (2010) 105-126.
Szczur P., Marcelina, EK XI 1226.
Tissot G., Introduction, w: SCh 45, Paris 1956, 9-37.
Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
Zagórski D., Przebieg aktu pokutnego na podstawie „Komentarza do Psalmu XXXVII” św. Ambrożego, RT 53 (2006) z. 4, 171-183.
Zelzer M., „Imperator intra ecclesiam non supra ecclesiam est” (Ambrosius, Epistula 75a,36), "Vox Patrum" 34-35 (1998) 219-226.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kamczyk, W. (2018). Grzeszna kobieta (Łk 7, 36-50) jako obraz Kościoła w nauczaniu św. Ambrożego. Vox Patrum, 67, 177-195. https://doi.org/10.31743/vp.3396

Wojciech Kamczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora