Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie Libri poenitentiales


Abstrakt

The article discusses the most important premises which deal with Christian penance from the VI to the XI century. The main sources for the above article are the Penitential Books (Libri Poenitentiales), published as part of the series of Źródła Myśli Teologicznej (ŻMT 58), collected and edited by A. Baron and H. Pietras in 2011. The article consists of three parts. The first part examines the meaning of penance in the life of Christians as a medicine for sin which is an illness of the soul and the body. The second part presents the teaching of peniten­tials on the twelve ways of absolving from sins. The third part provides practical suggestions for confessors and penitents. The Penitential Books, as a witness to the development of penitential practices, confirm the role of individual spiritual therapy in the life of the Christian. This process of regaining of one’s spiritual health takes place, on one hand, through the grace of God’s Mercy, and, on the other hand, through penitential practices whose aim was internal conversion and outward change in one’s way of life.


Słowa kluczowe

Księgi pokutne; pokuta; praktyka pokutna w Kościele; sposoby odpuszczenia grzechów

Libri poenitentiales, ed. A. Baron – H. Pietras, Księgi pokutne, ŹMT 58, Kraków 2011 = SCL 5.
Origenes, Homiliae in Leviticum, ed. M. Borret, SCh 286-287, Paris 1981, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, PSP 31/2, Warszawa 1985.
Bramborski J., Rys historyczny sakramentu pokuty i pojednania, SG 15 (2001) 110-112.
Chłopowiec M., Pokuta w dokumentach synodalnych chrześcijańskiej starożytności, "Vox Patrum" 55 (2010) 121-134.
Czerwik S., Praktyka pokutna w Kościele poprzez wieki, AK 70 (1977) 159-177.
Częsz B., Duch Święty w Kościele a grzechy jego członków. Próby wyjaśnień u przednicjeskich Ojców Kościoła, TPatr 1 (2004) 19-28.
Kieling M., Terrena non amare sed coelestia. Theologie der Welt in Alkuins Commentaria super Ecclesiasten, Frankfurt am Main 2002.
Kieling M., Grzechy i pokuta a świadomość świętości w późnej starożytności chrześcijańskiej, TPatr 1 (2004) 43-54.
Kieling M., Dwanaście sposobów odpuszczenia grzechów? Praktyka pokutna wczesnośredniowiecznego Kościoła na podstawie Penitencjału Egberta, „Teologia Praktyczna” 13 (2012) 83-95.
Kosecki B., Wyznanie grzechów w praktyce pokuty Kościoła na Zachodzie, RBL (1976) 65-81.
Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.
Myszor W., Grzech i pokuta w Kościele III wieku, TPatr 1 (2004) 7-18.
Nadolski B., Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 1992.
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.
Słomka J., Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej, SSHT 38 (2005) fasc. 2, 337-353.
Sordyl K., Próba rekonstrukcji doktryny i struktury kościoła nowacjańskiego, "Vox Patrum" 57 (2012) 535-550.
Wygralak P., Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles, PzST 8 (1998) 99-107.
Zawadzki W, Nauka o pokucie i praktyka pokutna w Kościele rzymskim w okresie starożytności chrześcijańskiej, "Vox Patrum" 19 (1990) 807-815.
Zawadzki W., Pokuta, w: Leksykon Duchowości Katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, 649-650.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kieling, M. (2018). Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie Libri poenitentiales. Vox Patrum, 67, 225-240. https://doi.org/10.31743/vp.3398

Michał Kieling 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora