Łaska Boża i jej nieodzowna pomoc w utrzymaniu nadziei w codziennym życiu człowieka na przykładzie pism Paulina z Noli


Abstrakt

Letters and songs of Paulinus of Nola († 431) require a reader to be keen, care­ful and critical to the content its carries, specifically from the dogmatic point of view. Paulinus differentiates God’s the Father Grace, Christ’ Grace, Grace given by the Holy Spirit and finally grace received by people through the intercessions of saints. He never questions the dogma of the Trinity, but he is nonetheless criti­cised by Hieronymus as being too general in his writings, especially in poems. It is important to note that grace (gratia) as perceived by Paulinus of Nola does not only mean sacramental grace, but also the gift that allows one to uphold the virtue of hope and to grow spiritually and intellectually. In addition, the friendship and help given to a friend is a gift from God and manifestation of His grace.


Słowa kluczowe

Paulin z Noli; nadzieja; łaska; przyjaźń; śmierć

Ambrosius, Epistulae, ed. G. Banterle, SAEMO 19-21, Milano – Roma 1988, tłum. P. No¬wak: Św. Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1, BOK 9, Kraków 1997; t. 2, BOK 22, Kraków 2003; t. 3, BOK 28, Kraków 2012.
Paulinus Nolanus, Carmina, introd., ed. A. Ruggiero: Paulino di Nola, I Carmi, t. 1-2, Napoli – Roma 1996.
Paulinus Nolanus, Epistulae, ed. G. Santaniello: Paolino di Nola, Le Lettere, t. 1-2, Na¬poli – Roma 1992.
Conybeare C., Paulinus noster: self and symbols in the letters of Paulinus of Nola, Oxford 2000.
Eiswirth R., Hieronimus’ Stellung zur Literatur und Kunst, Wiesbaden1955.
Lavatori R., Satana, un caso serio, Bologna 1996.
Mia sola arte è la fede: Paolino di Nola teologo sapienziale, ed. L. Longobardo – D. Sor¬rentino, Napoli 2000.
Mratschek S., Der Briefwechsel des Paulinus von Nola: Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002.
NolaA., Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefi¬cia prezenza presso tutti i popoli, dall’ antichità ai nostri giorni, Roma 1987.
Pałucki J., Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli, SWł 14 (2012) 88-104.
Pałucki J., Paulin z Noli. Zapomniany przez wieki, wzorem teologa na dzisiejsze czasy, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim, w: Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocz¬nicy urodzin, red. A. Niemira – K. Rulka – J. Szymański, Włocławek 2010, 419-428.
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.
Prete S., Motivi ascetici e letterari in Paolino di Nola, Napoli – Roma 1987.
Rinaldis S. De, Paolineide. Testo latino, traduzione italiana, note e indici, a cura di A. Rug¬giero, Strenae Nolanae. Collana di studi diretta da A.V. Nazzaro 9, Marigliano 2002.
Ruggiero A., San Paolino maestro di fede e di vita, Napoli – Roma 1994.
Santaniello G., San Paolino di Nola una vita per Cristo, Napoli 1994.
Santaniello G., Vita di Paolino da Bordeaux vescovo di Nola, Nola – Marigliano 2015.
Skeb M., Christo vivere: Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola, Bonn 1997.
Trout D.E., Paulinus of Nola: life, letters and poems, Berkeley 1999.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Pałucki, J. (2018). Łaska Boża i jej nieodzowna pomoc w utrzymaniu nadziei w codziennym życiu człowieka na przykładzie pism Paulina z Noli. Vox Patrum, 67, 499-508. https://doi.org/10.31743/vp.3411

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora